Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Ordførarens side

Ein fantastisk sommar har me lagt bak oss. Håper alle har fått nytt det gode været til masse kos og hygge.

Me står føre ei tid som mange av oss set umåteleg stor pris på. Hausten er ei tid der me som er glade i jakt og friluftsliv ikkje nett har problem med å nytte fritida. Når skogen står i flotte fargar og losen gjeng i skogen har mange av oss den ultimate lykkekjensla.

Dei seinaste åra har me i Nissedal hatt eit stort fokus på utviklingsarbeid i skulen i vår. Me såg at me hadde store utfordringar knytt til mellom anna andelen av spesialundervisning i skulen og i skuletrinn dette var høgast.

Det er verdt å kome i hug at det er eit kvalitetsteiken at lærarane ved skulen nyttar dei ressursane som me rår over til å hjelpe dei som ikkje har det lett på skulen. Dette er særs viktig og syner at lærarane verkeleg har tatt og tar utfordingane til den enkelte elev på alvor.

Det som er særs viktig for oss som politikarar og skuleeigerar i Nissedal er å sjå om me kan gjere ting annleis og endå betre. Me søkte kunnig bistand frå eksterne pedagogiske miljø som synte oss at det ville vere endå smartare dersom me nytta meir pedagogiske og tverrfaglege ressursar inn i skulen for å bidra til at dei som ikkje hadde det så lett skulle få ein betre kvardag.

Det er viktig å kome i hug at dette gjeld ikkje berre dei fagleg svakaste elevane. Det er vel så viktig å stimulere og legge høva til rette også for både skoleflinke og evnerike elever.

Dette er tiltak politikarane i Nissedal verkeleg har tatt på alvor og følgt opp i kommunale planar samt i økonomiske rammer inn i eining for skule. Dette ser me allereie har båre frukter. Under dei seinare åra har andelen vedtak på spesialundervisning gått ned og blitt erstatta av meir pedagogiske og alternative krefter inn i klassemiljøet Dette er viktig for den enkelte elev sin følelse av meistring og tilhørighet.

Me som skuleeigerar skal framleis vere offensive i våre mål om å gjere skulen i Nissedal så god som råd. Dette er avgjerande på mange område, både for dei som i dag gjeng på skulen, men også for framtidige generasjonar som me ynskjer skal busette seg og som vil krevje at borna skal ha ein skule dei er trygge på at er god.

Me held fram utviklingsarbeidet i skulen, saman med skulen og heimane.

Ha ein god haust.

Beste helsing

Halvor Homme
Ordførar

Broderkjeden
Fotograf: Eskil Nore Tveit

Sist oppdatert 11.09.2014


Ordførar Halvor Homme

Halvor Homme
Ordførar
Telefon: 35 04 84 01
Mobil:
90 77 77 57
Send e-post

Flytte til Nissedal