Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Reguleringsvedtak - Bakkebufjellet massetak

I medhald av pbl §§ 12-10 og 12-11 vedtok Nissedal formannskap 10.05.12 (sak 63/12) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for planområdet Bakkebufjellet massetak, del av g/bnr 10/1, 11/2, 12/4 og 12/5, ut til offentleg ettersyn.

Planområdet, ca 100 dekar ligg i sør-vestre side av Bakkebufjellet ca 500 m ovanfor Grimstveitgrenda. Området ligg i hovudsak som område for råstoffutvinning i kommunedelplanen for Kyrkjebygdheia, med yttersoner og vegtilkomst i LNF-område i denne planen og kommuneplanen. Området er detaljplanlagt for uttak av steinmasser, ca 40 dekar, i fem etappevise uttak, samla stipulert til 800 000 – 1 000 000 m3 fast fjell.

Reguleringsplanen med drifts- og avslutningsplan ligg til off. ettersyn på plankontoret, kommunehuset i tidsromet 22.05.12 – 01.08.12.

Eventuelle merknader sendast: Nissedal kommune v/interkommunalt plankontor 3855 TREUNGEN innan 01.08.12.

Rådmannen

Sist oppdatert 25.05.2012