Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Tenester A til Å


A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  


A

Abort
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehagane i Nissedal
Barnehageplass
Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
Barnevernstenesta (hjelpetiltak)
Barnevernstenesta (melding)
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Besøksheim / Å vere besøksheim
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bilstønad
Bompengar - privat veg
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D

Dagmamma - godkjenning
Dagtilbod - aktivitetstilbod
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F

Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Floghavre, bekjempe
Forliksråd
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Frisklivssentral
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse for byggherre

G

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnskule i Nissedal
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarinitiativ
Innlandsfiske
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jegerprøven

K

Karakterar - rett til å klage
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal planlegging - medverknad
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturminne - løyve til inngrep
Kunnskapsprøven - alkohollova

L

Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legevakt
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Melding til barnevernstenesta
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N

Nabovarsel - byggjesak
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen

P

Pasient- og brukarombodet
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Plastinnsamling i landbruket
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Publisering av saksdokument på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retten til tolk i helsetenesta
Returordningar for avfall
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Samvære med born under offentleg omsorg
Separasjon og skilsmisse
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Støttekontakt
Svangerskapsavbrot
Svangerskapsomsorg
Symjebasseng

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vald - godkjenning
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott