Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gebyr etter eierseksjonslova

Vedtekne satsar gjeldane frå 01.01.19.

Med heimel i eierseksjonslova §15 er det fastsett fylgjande satsar:

 Nr.  Gebyrregulativ  Pris
 1.1  Seksjonering   
   Av nybygg 2-4 seksjonar:  6.000,-
   Av eksisterande bygg 2-4 seksjonar:  8.000,-
   Utover 4 seksjonar, pr. seksjon:  500,-
   I tillegg kjem tinglysingsgebyret på kr 525 pr. sak.  
 1.2   Reseksjonering  
   1-4 seksjoner:  8.000,-
   Utover 4 seksjonar, pr. seksjon:  500,-
   I tillegg kjem tinglysingsgebyret på kr 525 pr. sak.  
 1.3   Oppheving(sletting) av seksjonering  
   Oppheving (sletting) av seksjonering:  3.000,-
   Det skal ikkje betalast tinglysingsgebyr i desse sakene.  
 1.4  Avslag  
   Dersom søknad blir avslått, blir det berekna fullt gebyr.  
 1.5  Trekt søknad  
   Dersom søknad blir trekt før den er behandla eller den av andre grunnar ikkje kan behandlast og blir avvist, blir det berekna halvt gebyr.  
 1.6  Regulering av gebyrsatsane  
   Gebyrsatsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettvedtaket i kommunen, og skal innordnast målet om full inndekking i sjølvkostrekneskapen for desse tenestene.  
 1.7  Tidspunkt for iverksetjing  
   Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2019, for søknader som kjem inn etter denne datoen.  

Gebyrregulativet er vedteke av Nissedal kommunestyre (sak 077/18, 13.12.18). Gebyrregulativet er vedteke av Kviteseid kommunestyre (sak 079/18, 13.12.18). Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk