Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gebyr for behandling av plan- og byggesaker og utsleppssøknadar

Vedtekne satsar gjeldande frå 01.01.2019.

Med heimel i plan-og bygningslova § 33-1 og forureiningsforskrifta §11-4 blir det fastsett fylgjande betalingssatsar for plan- og byggesaker (plan- og byggesaksgebyr) og gebyr for utsleppssøknader:


Nr.  Gebyrregulativ Pris
 1 Reguleringsplanar ( område- og detaljregulering) pbl. § 12-1  
  - Behandling av nytt planforslag med krav om planprogram 43.900,-
  - Behandling av nytt planforslag  31.200,-
  - Endring av plan som krev høyring, jf. § 12-14  15.600,-
  - Mindre vesentleg endring av plan, jf. § 12-41  4.400,-
 2 Dispensasjonar etter pbl § 19   
  - Dispensasjon som krev sentral høyring  5.000,- 
  - Dispensasjon som krev lokal høyring  3.800,- 
  - Dispensasjon som ikkje krev høyring  2.600,- 
  - for dispensasonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsanre redusera med jordlovsgebyret.  
 3  Søknadspliktige tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-3 og 20-4  
  - Søknad om deling (§ 20-1, m)  2.600,- 
  - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal sats 11.700,-
  - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), middels sats  5.200,- *) 
  - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg sats  2.600,- **)
  - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), 0-sats 0 ***)
  Komplett søknad, rabatt på normal sats -1.800,-
  Søknadsplikt utan krav om ansvarlege føretak (§ 20-4)  2.600,-
  Rammeløyve 5.000,-
  Pr. ingangsetjingsløyve 5.000,-
  *) Middels sats for nybygg 25-50 m2 BYA, tilbygg 50-80 m2 BRA/BYA, uthus/garasje utan innlagt vatn 100-150 m2 BRA/BYA og veganlegg 100-300 m.  
  **) Låg sats for nybygg under 25 m2 BYA, tilbygg under 50 m2 BRA/BYA, uthus utan innlagt vatn under 100 m2 BRA/BYA, flytting av bygning, mindre fasadeendringar, riving og mindre anlegg (veg under 100 m), terrengplaneringar under 300 m2, bryggeanlegg under 10 båtplassar, avlaupsanlegg under 5 p.e., ski- og turløyper, antenner og skilt).  
   **) 0-sats for rehabilitering av infiltrasjonsanlegg.  
4 Avslag  
  - Avslag på tiltak nemnd i pkt. 2, gebyrreduksjon 50%
5 Endringar  
  - Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknad 2.600,-
6 Attestar og avskrifter  
  - Opplysningar etter lov om eigedomsmekling. (§ 3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid) 500,-
  - Utskriving av ferdigattest (§ 21-7), byggeløyve eldre enn 5 år 2.000,-
7 Tiltak som ikkje blir utført
  - Der løyve er gitt, men tiltaket ikkje blir utført, refusjon
Vilkåret er at løyvet er gyldig når refusjonskravet blir sett fram
50% 
8 Søknad om utslepssløyve  
  - Opp til 50 pe 3.200,-
  - Frå 50 pe og over 9.900,-
9 Sakkunning bistand  
  - I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand  
10 Berekningstidspunktet  
  - Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjeld når komplett og tilfredstillande søknad er motteken av kommunen   
11 - Det kan setjast vilkår om at gebyret er betala før saka er behandla.
 
  - I byggesøknadar blir gebyret fastsett, og rett gebyrbetaling i ettertid er eit vilkår for byggeløyvet.   
12  Endring av gebyrsatsane  
   - Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlinga.  
13 Tidspunkt for iverksetjing  
  - Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2019, for søknader som kjem inn etter denne datoen.  

Gebyrregulativet er vedteke av Nisssedal kommunestyre (sak 077/18, 13.12.17) og Kviteseid kommunestyre (sak 079/18, 13.12.17).


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk