Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Sommarhelsing frå ordføraren

Etter ein noko kald vår går vi alle med eit håp om ein varm og flott sommar i Nissedal. Det er noko særskilt med sommaren i Nissedal.

Vi må aldri gløyme kor heldige me er som har verdas flottaste aktivitetssenter rett utafor stueglasa våre. Sommar på Nisser med badeliv og fiske og hei-turar i dei mange flotte nærområda våre inspirerer oss. Alle og ein kvar burde finne eit tilbod på eit nivå som passar.

Folkehelse er eit tema vi tar svært seriøst i Nissedal. Kommunen jobbar mykje saman med frivillige laga og organisasjonar for å fremme god folkehelse. Dette er eit arbeid vi er stolte av og som vi kjem til og jobbe mykje med også i framtida. Det å fremje folkehelse hjå folk flest er viktig på mange måtar. Det er ikkje berre ein fysisk gevinst av betre helse, det er også viktig for den psykiske helsa å vere i god fysisk form.

Som mange har fått med seg er det mykje snakk om kommunereform rundt om i Kongeriket om dagen. Dette er også tilfelle i Nissedal. Kommunestyret i Nissedal har vedteke at me ønskjer å greie ut føremoner og ulemper ved å vere del av ein større kommune eller halde fram som i dag. Utgreiinga har to ulike vinklingar: 1) Korleis me vil få det i Nissedal dersom vi ønskjer å oppretthalde kommunegrensene som i dag og 2)  Korleis Kviteseid, Seljord og Nissedal kan fusjonere til ein kommune. Vi kan spørje oss om det kan vere naudsynt å utgreie kva det vil seie å halde fram som i dag. Eg meiner at med det presset som kjem fra sentrale styresmakter, veit me ikkje om føresetnadene til å tilby innbyggjarane like gode tenester i framtida er tilstades. Kommunestyret meiner difor svært sterkt at ei utgreiing av Status Quo er viktig. Utgreiinga av korleis fusjon av Kviteseid, Seljord og Nissedal vil bli er også ei svært verdfull utgreiing. I tillegg til at me svarar på Stortinget si oppmoding er det alltid viktig å ha eit så godt som mogeleg avgjerdslegrunnlag før endeleg vedtak vert fatta.

Det er altså på noverande tidspunkt berre snakk om å tileigne seg meir kunnskap om korleis dei ulike senario vil kunne sjå ut. Vedtak om å gå vidare vil ikkje gjerast før neste vår. Innan den tid vil samtlege nissedølar ha hatt mogelegheit til å tileigne seg kunnskap og komme med sine synspunkt til prosessen vidare. Vi legg opp til stor innbyggarhøyring i samband med denne store reforma Regjeringa ønskjer å gjennomføre. Det er i dag ulike kanalar for å følgje prosessen etter kvart som den skrider frem i Vest Telemark:       

Heimesia til Vest Telemark rådet.

http://www.kommunestrukturivesttelemark.no

Venleg helsing

Halvor Homme
Ordførar

Nisser - SandnesLaila Strand

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk