Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Arealoverføring


Generelt

Skal du overføre areal mellom tilstøytande matrikkeleiningar (eigedommar), kan arealoverføring vere ein aktuell prosedyre. Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedommar enn kva som er mogleg ved ei grensejustering. Ei arealoverføring krev at ein har halde ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle eigedommane er klarlagde og beskrivne. Derimot slepp du å opprette ein eigen grunneigedom, tinglyse skøyte og slå saman eigedommane. Arealoverføring skal registrerast i matrikkelen (det offisielle registeret over fast eigedom), og kommunen skal sørgje for tinglysing.

Målgruppe

Eigar av grunneigedom, anleggseigedom eller registrert jordsameie

Pris

Kommunestyret fastset storleiken på gebyret. Gebyret kan ikkje setjast høgare enn det som kjem fram av sjølvkostprinsippet.


Kriterium/Vilkår

Det må liggje føre eit løyve frå kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningslova. Nødvendige erklæringar om overdraging av eigedomsrett, pantefråfall og konsesjonar for det aktuelle arealet må òg liggje føre. 
 

OM SØKNADSPROSESSEN
Rettleiing

Partane er ansvarlege for å skaffe nødvendige erklæringar og sender alle nødvendige dokument samla til kommunen. Selgjaren skal godtgjere at oppgjersform er avtalt og at oppgjeret er sikra. Ta eventuelt kontakt med ein advokat eller eigedomsmeklar for å få bistand.

Søknaden sendast til

Interkommunalt plankontor, 3855 Treungen.

Behandling

Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring etter endeleg vedtak etter plan- og bygningslova. Det blir skrive ut eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når det ligg føre eit endeleg vedtak etter plan- og bygningslova, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

Høve til å klage

Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har teke imot matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på arealoverføringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Sist oppdatert:  09.01.2015

KONTAKTINFORMASJON

Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid
Telefon:  35048400
Telefaks:  35048410
E-post: 
info@nissedal.kommune.no
Postadresse: 
Treungvegen 398 Nissedal kommune, 3855 Treungen
Besøksadresse:  
3855 Treungen
Opningstid: 
7.45 - 15.30 (15.00)

Kontaktpersonar: 

Torill  Lohne
Avdelingsingeniør
Telefon:  35048440
Telefaks:  35048410
Send e-post 

Bjarne  Underdal
Oppmålingsingeniør
Telefon:  35048432
Telefaks:  35048410
Send e-post 

Asgeir  Solberg
Oppmålingsingeniør
Telefon:  35048434
Send e-post