Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang


Generelt

Ein gravid rusmiddelavhengig kan haldast attende utan eige samtykke i institusjon som er utpeika av regionalt helseføretak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker gjer vedtak om bruk av tvungen attendehalding etter forslag frå kommunen. Pårørande kan krevje at kommunen vurderer om den skal fremje sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller avgrense sannsynlege grunnar for at barnet blir født med skade. Under opphaldet skal det leggjast vekt på at kvinna blir tilbydd tilfredsstillande hjelp mot rusmiddelbruket slik at ho kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Målgruppe
  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennar pårørande
Pris

Institusjonsopphald for ein gravid rusmiddelavhengig er som regel ein del av spesialisthelsetenesta og er da gratis for pasienten og for kommunen.


Kriterium/Vilkår
  • Rusmiddelbruket til den gravide må vere av ein slik art at det er svært sannsynleg at barnet blir født med skade på grunn av rusbruken
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og rettleiing, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphald) er ikkje tilstrekkeleg
Viktige samarbeidspartnarar
  • Spesialisthelsetenesta ved regionalt helseføretak
  • Helse- og omsorgstenesta
  • Fastlegen
  • Barnevernstenesta
Anna informasjon
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
helsenorge.no - bruk av tvang

Høve til å klage

Vedtak i fylkesnemnda om å halde attende ein gravid rusmiddelavhengig kan ikkje påklagast, men kan bli brakt inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinna og av kommunen. Eit såkalla hastevedtak (førebels vedtak) skal sendast til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innan to veker.

Sist oppdatert:  06.01.2016