Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Startlån bustad


Generelt

Har du langvarige finansieringsproblem med bustaden, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg ein nøktern og rimeleg bustad. Startlånet kan bli gjeve som topp- eller fullfinansiering til

 • kjøp av bustad
 • utbetring og tilpassing av bustad
 • toppfinansiering ved bygging av ny bustad
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli buande i bustaden

Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån eller tilstrekkeleg lånebeløp i ordinære kredittinstitusjonar. I vurderinga legg kommunen vekt på om du har langvarige problem med å finansiere eigd bustad og har nytta moglegheita til sparing innanfor dei økonomiske rammene du har.

Målgruppe

Dette er meint for økonomisk vanskelegstilte, til dømes

 • unge i etableringsfasen
 • barnefamiliar
 • einslege forsørgjarar
 • funksjonshemma
 • flyktningar og personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag
Pris

Startlån frå kommunen skal ta utgangspunkt i rente- og avdragsvilkåra i Husbanken.

Lånet følgjer rentevilkåra i Husbanken, pluss eit påslag på 0,25%.


Kriterium/Vilkår

Busituasjonen din er ikkje tilfredsstillande. Du må kunne dokumentere kva husstanden kan betale samla og vere i stand til å betene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midlar igjen til livsopphald.

Viktige samarbeidspartnarar

Tilbodet er utvikla i eit samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Anna informasjon
Om det å bo i Norge - på ti ulike språk
Startlån - Husbanken

Skjema

Søknadsskjema Husbanken

Vedlegg
 • Sjølvmelding for det siste året
 • Lønsslipp/trygdeutbetaling for dei to siste månadene
 • Dokumentasjon på anna inntekt enn løn eller trygd
 • Stadfesting av annan finansiering/eigenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Sjå elles punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknaden sendast til

NAV Nissedal, 3855 Treungen

Sist oppdatert:  05.01.2016

KONTAKTINFORMASJON

Nav-kontor
Telefon:  55553333
E-post: 
nav.nissedal@nav.no
Postadresse: 
NAV Nissedal, Postboks 14, 3855 Treungen