Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Alkohol - salsløyve
Alkohol - skjenkeløyve
Alkohol - søknad om løyve for ein bestemt anledning (lukka og ope arrangement
Arbeid - ledige stilling

B

Barnehage - redusert foreldrebetaling
Barnehage; oppseiing - søknad
Barnehagesøknad - elektronisk skjema
Barnevern - meldingsskjema
Byggesaksblankettar
Byggesøknad om sanitærteknisk installasjon
ByggSøk
Byggverk nær nabogrense - Skriftleg samtykke frå nabo

F

Felles Søknadsskjema for helse, omsorg og habilitering
Følgjekort for funksjonshemma

H

Helse - endre fastlege

K

Kommunal bustad
Konsesjon - eigenfråsegn om konsesjonsfrihet i kommunar med nedsett konsesjonsgrense - SLF 356
Konsesjon - eigenfråsegn om konsesjonsfrihet ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv. SLF 360
Konsesjon - søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom - SLF 359
Kultur - registrering av anlegg
Kultur- og prosjektmidlar
Kulturskule - søknad

M

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
Melding til barnevernet
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Norskopplæring for fleirspråklege

O

Oppmoding om innsyn
Oppmålingsforretning

S

Serverings- og/eller skjenkeløyve
SFO - innmelding, endring og oppseiing
Skule - innmelding
Skule - søke om fri frå undervisning
Skuleskyss
Spørsmål til kommunen
Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

T

Tilrettelagt transportordning

U

Utsleppsløyve pdf dokument for utskrift
Utsleppsløyve word dokument for utfylling

V

Vaksenopplæring - grunnskule
Vaksenopplæring - spesialundervisning
Vassmålaravlesing - leseav.no
Vassmålarskjema - installasjon

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk