Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte

 • Innsynsrett i offentlege dokument

 • Publisering av saksdokument på Internett

  Generelt

  Som innbyggjar og brukar av offentlege tenester kan du lese sakslista for eit politisk utval, søknader, avslag og andre sakspapir frå ein PC der du måtte ønskje. Dette er eit ledd i informasjonsstrategien til forvaltninga der Internett i aukande grad blir nytta til å publisere saksdokument. Ein kan ikkje publisere dokument som er unnateke offentleggjering, eller som inneheld sensitive personopplysningar eller fødselsnummer.

  Kommunen må gjere ei konkret vurdering der ein set omsynet til offentleggjering opp mot personvernet før ein publiserer dokumenta. 

  Målgruppe

  Innbyggjarar og brukarar av offentlege tenester

  Vilkår

  Det er høve til å publisere:

  • Offentlege journalar (med opplysningar om kven som har kome med ein førespurnad om ei bestemt sak)
  • Dokument som ikkje er unnateke offentleggjering og der omsynet til personvernet ikkje talar mot publisering

  Dokument til og frå offentlege etatar, næringsdrivande o.a. inneheld sjeldan personopplysningar som skulle føre til at ein ikkje kan publisere desse på Internett. Når det gjeld dokument som inneheld opplysningar om meir private forhold, er det personopplysningslova som set grensene for kva kommunen kan publisere.  

  Sensitive personopplysningar (som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte omfatta av teieplikta, og ein vil derfor ikkje kunne publisere slike utan samtykke. Det same gjeld andre personopplysningar som ikkje er underlagt teieplikt, men der den det gjeld, vil kunne kjenne det tyngjande dersom dei blir offentleg kjende. Dette kan for eksempel gjelde opplysningar om utdanning og yrkeserfaring. Ein kan ikkje publisere fødselsnummer på Internett.

  Brosjyrer

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Asbjørg Rygh PedersenKonsulent - arkiv35048447Send Epost
  Wenche GrønåsKonsulent - arkiv/personal35048446Send Epost

  Kontaktavdeling

  Fellestenesta

  Telefon35048400
  E-postpostmottak@nissedal.kommune.no
  PostadresseNissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Lovar og retningsliner

  Sjå blant anna personopplysningslova kap. II Alminnelige regler for behandling av personopplysninger og forvaltningslova § 13 (taushetsplikt). 

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Dersom du ønskjer innsyn i dokument eller saker, må du kontakte kommunen, som evt. kan oversende saksdokument pr. post eller pr. epost.
  Elles kan du gå inn på postlista og tinge dokument du ønskjer innsyn i og bruke lenkja i tittelen.

  Skjema

  Behandlingstid

  Dei fleste spørsmål om dokument vert ekspedert i løpet av ein dag eller to.

  Kommunen sin frist for ekspedering fylgjer Forvaltningslova sin generelle bestemmelse.

  Høve til å klage

  Eit evt. avslag på spørsmål om innsyn, kan påklagast. Skriftleg klage sendast til kommunen.

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk