Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bilstønad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom du ikkje kan nytte offentlege transportmiddel som følgje av sjukdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

  Du kan ha rett til bilstønad dersom du har ei varig funksjonsnedsetjing som gjer at du ikkje kan nytte offentlege transportmiddel, eller dersom bruk av offentleg transport fører til urimelege belastingar for deg. I tillegg må du ha eit behov for bil for anten å kunne

  • reise til og frå arbeids- eller utdanningsstad
  • utføre din funksjon som heimearbeidande
  • hindre eller bryte eit isolert tilvere
  • avlaste familien i tilfelle der funksjonsnedsetjinga fører til særleg stor pleiebyrde og på den måten kan hindre innlegging i helseinstitusjon

  Målgruppe

  Menneske med varig funksjonsnedsetjing

  Kriterium/vilkår

  Det er en føresetnad at transportbehovet ikkje kan dekkjast på annan måte enn ved stønad til bil.

  Det blir ikkje gjeve stønad til bil dersom funksjonsnedsetjinga er oppstått etter fylte 70 år.

  Samarbeidspartnarar

  Nav

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt § 10-7 i folketrygdlova og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

  Lover

  Folketrygdloven

  Forskrifter

  Bilstønadsforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må fylle ut søknadsskjema. Det lastar du inn frå lenkja under

  Skjema

  Vedlegg

  Vedlegga går fram av søknadsskjemaet.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innan seks veker frå du tok imot avslaget. Du må fylle ut klageskjema, sjå lenkja over.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Eining for velferd
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar