Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bustadtilskott til etablering

Personar som ikkje klarer å betene eit startlån som er stort nok til å finansiere ein eigna bustad, kan få tilskot til etablering.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om tilskott til etablering dersom du har dårleg økonomi og treng hjelp til å skaffe deg ein nøktern og eigna bustad. Ordninga er behovsprøvd. I spesielle tilfelle kan tilskottet òg brukast til refinansiering for å kunne behalde bustaden, gjerne i kombinasjon med startlån.

Målgruppe

  • Personar med nedsett funksjonsevne
  • Flyktningar
  • Sosialt vanskelegstilte

Kriterium/vilkår

Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnader. Vidare skal bustaden vere godt eigna for ei eventuell funksjonshemming.

aaa

Lover og retningslinjer

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om etableringstilskudd mv.

Forskrifter

Tilskudd til tilpasning av bolig

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan søkje elektronisk (sjå lenkja under) eller skrivast på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du frå kommunen eller frå lenkja under.

Ordninga er finansiert av midlar frå Husbanken, og tilskot vert kun gjeve innanfor ramma av motteke midlar kvart år.

Skjema

Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk
Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Vedlegg

Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist vert kunngjort i Vest-Telemark blad og på kommunen si heimeside.

Søknaden sendes til

NAV Nissedal
Postbok 14
3855 Treungen

Saksbehandling

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Formannskapet er klagenemnd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Kviteseid - Nisssedal
Telefon:55553333
Epost:nav.nissedal@nav.no
Postadresse:Kviteseidgata 13, 3850 Kviteseid

Andre opplysningar