Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bustadtilskott til utbetring/tilpassing

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Det finst både låne- og tilskotsordningar som kan gjere det mogeleg å finansiere tilpassing av bustaden din.
  Du kan for eksempel trengje å tilpasse inngangen slik at den passar for rullestol, eller du trengjer å byggje om større delar av bustaden din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til dei høva som passar for deg.

  Målgruppe

  • Personar med funksjonsnedsetjing.
  • Eldre som ønskjer å utføre førebyggjande tilpassingstiltak.

  Kriterium/vilkår

  Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til tilpassing av bustad.

  Samarbeidspartnarar

  Husbanken

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt § 15 i bustøttelova.

  Lover

  Bustøttelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Tilskot til tilpassing blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

  Ordninga er finansiert av midlar frå Husbanken, og tilskot vert kun gjeve innanfor ramma av motteke midlar kvart år.

  Skjema

  Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

  Vedlegg

  Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist vert kunngjort i Vest-Telemark blad og på kommunen si heimeside.

  Søknaden sendes til

  NAV Nissedal
  Postboks 14
  3855 Treungen

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

  Formannskapet er klagenemd.

  Merknader


 • Andre opplysningar