Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bustadtilskott til utbetring/tilpassing

Har du behov for spesialtilpassing av bustaden din, f.eks. fordi du har nedsett funksjonsevne, kan du søkje kommunen om tilskot for å dekkje kostnadene heilt eller delvis.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Har du behov for ein spesialtilpassing av bustaden din, kan du søkje kommunen om tilskott for å dekkje kostnadene anten heilt eller delvis. Tilskottet kan gjevast til spesialtilpassing av den bustaden du har eller dersom du skal byggje eller kjøpe bustad. Det er òg mogleg å søkje Husbanken om tilskott til prosjektering og utgreiing på førehand.

Målgruppe

Personar med nedsett funksjonsevne

Kriterium/vilkår

Det blir gjort ei vurdering av både dei særskilde behova du har for tilpassing og av den samla økonomien i husstanden.

Samarbeidspartnarar

Husbanken

aaa

Lover og retningslinjer

Forskrifter

Forskrift om etableringstilskudd mv.

Forskrifter

Tilskudd til tilpasning av bolig

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan søkje elektronisk her. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Ordninga er finansiert av midlar frå Husbanken, og tilskot vert kun gjeve innanfor ramma av motteke midlar kvart år.

Skjema

Søknad om startlån, tilskot til etablering og tilpassing

Vedlegg

Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist vert kunngjort i Vest-Telemark blad og på kommunen si heimeside.

Søknaden sendes til

NAV Nissedal
Postboks 14
3855 Treungen

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Formannskapet er klagenemd.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Kviteseid - Nisssedal
Telefon:55553333
Epost:nav.nissedal@nav.no
Postadresse:Kviteseidgata 13, 3850 Kviteseid

Andre opplysningar