Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygdeutviklingsmidlar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Ressursavklaring for investeringar
  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Investeringar i frukt- og bærdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte
  • Investeringar i gjødsellager.

  Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

  Målgruppe

  Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

  Kriterium/vilkår


  Innovasjon Norge Telemark sine heimesider med kontaktinformasjon ligg her.

  Tenester og veg til elektronisk søknad for landbruket og tilleggsnæringar finn du her .

  Gjennom den regionale styringsplanen har Telemark mogleheit til, innanfor ramma av den sentrale BU-forskrifta, å gjere lokale tilpassingar.

  Regionalt næringsprogram for Telemark finn du her.

  E-søknader

  Det er berre mogleg å søke elektronisk.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kommunen og Innovasjon Noreg kan gi rettleiing til korleis å fylle ut søknaden. Søknaden blir behandla av Innovasjon Noreg, medan kommunen gir ei fråsegn om forhold som kan få noko å seie for prosjektet.

   

   

   

  Skjema

  Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

  Vedlegg

   

   

   

  Søknadsfrist

   

   

   

  Søknaden sendes til

  Søknaden blir send til Innovasjon Noreg.

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

   

   

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

   

   

   

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

  Merknader

   

   

   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
  Telefon:35 06 81 27
  Epost:john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:11
  Gyldig fra
  2011-01-14
  Gyldig til
  2019-06-30