Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygdeutviklingsmidlar

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringar i økologisk fruktdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte

Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

Målgruppe

Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

Kriterium/vilkår

Søknaden blir vurdert ut frå dei fylkesvise retningslinene som er utarbeidde av Innovasjon Noreg.

Innovasjon Norge Telemark sine heimesider med kontaktinformasjon ligg her.

Tenester og veg til elektronisk søknad for landbruket og tilleggsnæringar finn du her .

Gjennom den regionale styringsplanen har Telemark mogleheit til, innanfor ramma av den sentrale BU-forskrifta, å gjere lokale tilpassingar.

Regionalt næringsprogram for Telemark finn du her.

E-søknader

Det er berre mogleg å søke elektronisk.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

 

 

 

Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om midler til investering mv. i landbruket

___

Rettleiing - korleis få utført

 

 

 

Skjema

Informasjon og søknadsskjema frå Innovasjon Norge

Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

 

 

 

Søknadsfrist

 

 

 

Søknaden sendes til

Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

 

 

 

Saksbehandling

Søknad om tilskot sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og vidaresende han til Innovasjon Noreg, som avgjer saka.

Saksbehandlingstid

Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

 

 

 

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Merknader

 

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
Telefon:35 06 81 22
Epost:peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-03 09:11
Gyldig fra2011-01-14
Gyldig til2019-06-30