Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygdeutviklingsmidlar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om investerings- og bedriftsutviklingsmidlar til

  • Etablering av ny verksemd
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringar i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringar i økologisk fruktdyrking
  • Investeringar i samband med generasjonsskifte

  Midlane blir sette av i jordbruksavtalen. Dei skal leggje til rette for langsiktig og lønsam verdiskaping, bidra til sysselsetting, busetting og eit variert landbruk i alle delar av landet med utgangspunkt i ressursane i landbruket generelt og landbrukseigedomen spesielt.

  Målgruppe

  Eigar av landbrukseigedom eller registrert føretak som driv næringsutvikling med utgangspunkt i ressursane i landbruket

  Kriterium/vilkår

  Søknaden blir vurdert ut frå dei fylkesvise retningslinene som er utarbeidde av Innovasjon Noreg.

  Innovasjon Norge Telemark sine heimesider med kontaktinformasjon ligg her.

  Tenester og veg til elektronisk søknad for landbruket og tilleggsnæringar finn du her .

  Gjennom den regionale styringsplanen har Telemark mogleheit til, innanfor ramma av den sentrale BU-forskrifta, å gjere lokale tilpassingar.

  Regionalt næringsprogram for Telemark finn du her.

  E-søknader

  Det er berre mogleg å søke elektronisk.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

   

   

   

  Skjema

  Informasjon og søknadsskjema frå Innovasjon Norge

  Investeringer/støtte (Innovasjon Norge)

  Vedlegg

  Prosjektplan/forretningsplan

   

   

   

  Søknadsfrist

   

   

   

  Søknaden sendes til

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

   

   

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknad om tilskot sender du til kommunen. Kommunen vil uttale seg om søknaden og vidaresende han til Innovasjon Noreg, som avgjer saka.

  Saksbehandlingstid

  Innan éin månad etter at Innovasjon Noreg har motteke søknaden, skal du få eit mellombels svar der det går fram kven som er saksbehandlar, og kor lang saksbehandlingstid ein må rekne med.

   

   

   

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til distriktskontoret til Innovasjon Noreg innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom Innovasjon Noreg lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i Innovasjon Noreg, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

  Merknader

   

   

   

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
  Telefon:35 06 81 22
  Epost:peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:11
  Gyldig fra
  2011-01-14
  Gyldig til
  2019-06-30