Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Å krevje omtaksering av ein eigedom vil seie at du i perioden mellom to alminnelege takseringar (som skjer kvart tiande år) ber om at eigedommen blir taksert på nytt, eller kommunen gjer dette på eige initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt.

  Kriterium/vilkår

  Omtaksering skal skje dersom

  • det har skjedd ei deling av eigedommen
  • bygningar på eigedommen har brunne
  • bygningar er blitt rivne eller liknande
  • det er ført opp nye bygningar på eigedommen, eksisterande bygningar er bygd på eller det er gjort andre oppgraderingar av bygningsmassa på eigedommen.

  Pris for tenesta

  Når skatteytaren krev omtaksering, skal skattytaren dekkje kostnadene.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kravet om omtaksering skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret.

  Søknadsfrist

  Innan 1. november året før skatteåret

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage (krevje overtakst) på ei omtaksering. Sjå eigen tenesteomtale av overtakst.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Jarle Bruun Olsen
  Tittel:Kommunalsjef
  Telefon:35048403
  Mobil:90515115
  Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-02-01 10:14
  Gyldig fra
  2015-01-05
  Gyldig til
  2022-12-31