Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 28. Sjå òg eigne kommunale vedtekter om eigedomsskatt.

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Formannskapet gjer vedtak om å setje ned eller ettergje skatten.

  Klagemulighet

  Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-02-01 10:14
  Gyldig fra
  2015-01-05
  Gyldig til
  2022-12-31