Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forbod mot oljefyring

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Frå og med 2020 er det forbode å bruke oljefyring til oppvarming av bustad. Forbodet gjeld for alle bustader og bygningar i Noreg, men med noko få unnatak.
   
  I fritidsbustader, hytter og fyrstasjonar utanfor straumnettet vil det framleis vere tillaten å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det same gjeld for industribygningar.
  Driftsbygningar i landbruket og sjukehus får nokre ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltaka. 
  Kommunen kan også i einskilde heilt spesielle tilfelle gi dispensasjon.
  Dersom du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikkje forbodet gjelde deg.
   
  Forbodet gjeld berre oppvarming i bustad, og ikkje bygging eller annan produksjon.

  Målgruppe

  Det er både huseigar og brukar av fyringsanlegget som er ansvarleg for å følgje reglane.

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta

  Kommunen vil gjennomføre kontrollar for å sikre at forbodet blir overhalde. Kommunen kan ta eit gebyr for kontrollen.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført


  Vedlegg


  Søknadsfrist


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen kan i enkelttilfelle gjere unnatak frå forbodet. Eit slikt tilfelle kan for eksempel vere at forbodet får utilsikta konsekvensar, medfører urimeleg høge kostnader eller viser seg å vere teknisk svært utfordrande å overhalde.
   
  Ønskjer du å søkje om unnatak kan du kontakte oss.
   
  Kommunen sitt vedtak i saka er eit enkeltvedtak.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Dersom du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Opprettheld kommunen sitt vedtak, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.

  Merknader


 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Interkommunalt plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Birger Heimdal
  Tittel:Byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 21
  Epost:birger.heimdal@nissedal.kommune.no
  Navn:Torill Lohne
  Tittel:Oppmålingsingeniør og byggesaksbehandlar
  Telefon:35 04 84 40
  Epost:torill.lohne@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-09-11 15:09
  Gyldig fra
  2018-10-01
  Gyldig til
  2019-10-06