Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fysioterapi

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Fysioterapi kan bli gjeve både for å forebyggje og for å behandle sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling aleine eller i gruppe. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, og blir òg tilbode i sjukeheim.

Kommunefysioterapeuten dekker m.a. helsestasjon, skulehelseteneste, førebyggjande helsearbeid, heimebesøk og rehabillitering av pasientar ved Nissedal omsorgssenter.

Kommunefysioterapeuten held til på kommunehuset i Treungen, og deler venterom med legekontoret.

I tillegg har Nissedal kommune driftsavtale med Nisser Fysioterapi v/Herdis Gautefald,  spesialist i allmennfysioterapi, som tilbyr undersøking, behandling, rettleiing, trening av pasientar med tilvisning frå lege.
Klinikken tilbyr variera gruppetrening, og artroseskule for hofte og kne etter nasjonalt prosjekt.

Kontaktinformasjon
Herdis Gautefald, mobil 917 80 707 eller e-post herdisga@hotmail.com
 

Målgruppe

Eldre, personar med nedsett funksjonsevne og personar som er sjuke eller skadde

Kriterium/vilkår

Fysioterapitenesta i kommunen eller legen din vil gjere ei undersøking og ei fagleg vurdering av behovet.

Pris for tenesta

Dei fleste må betale ein eigenandel når dei har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.
 
For 2019 er eigenandelstaket 2085 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk eit frikort i posten.
 
Logg inn på helsenorge.no for å sjå eigenandelane som er registrerte på deg.
 
Nokre grupper betalar ikkje eigenandel for undersøking og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder
  • born under 16 år
  • personar med godkjent yrkesskade (gjeld også soldatar i førstegangsteneste i Forsvaret)

Du treng ikkje tilvising til fysioterapeut for å få dekt utgifter til fysioterapi.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå forskrift om habilitering og rehabilitering §§ 7 og 8.

Sjå òg folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.

Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Syketransportregisterforskriften

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan få tenesta anten du bur heime eller på institusjon. Bur du heime og ikkje er i stand til å oppsøkje eit fysikalsk institutt, kan du få tilbod om at behandlinga skal skje i heimen.

Klagemulighet

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for helse og habilitering
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Ane Brødsjø Voje
Tittel:Fysioterapaut
Telefon:35 04 84 29
Epost:ane.voje@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-04 09:22
Gyldig fra2012-12-27
Gyldig til2019-12-31