Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status 25.05.20:

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Les meir her

Gjødsling av skog - tilskott

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Tilskott til gjødsling er eit produksjons- og kvalitetsfremjande tiltak. Ein kan få inntil 40 % tilskott til gjødsling.

  Det kan bli gjødsla på eigna areal på vegetasjonstypane blokkebærskog, bærlyngskog, blåbærskog, småbregneskog, storbregneskog og på torvmark med etablert forynging.

  Gjødsling blir utført i produksjonsskog med mindre enn 20 % lauv på furudominerte areal med bonitet F8 til F17 og grandomin­erte areal på bonitet G8 til G20. Massen bør ha optimal tettheit og ikkje vere fleirsjiktet. Lavartar bør utgjere under halvparten av marksjiktet.

  Sjå òg brosjyre om gjødsling

  http://www.skogkurs.no/info/gjodsling_i_skog.pdf

  Målgruppe

  Skogeigarar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Søknad om tilskott sendast til kommunen så snart som råd etter at tiltaket er avslutta.

  Det må liggje føre rekning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengd og vegetasjonstype pr. felt må oppgjevast, saman med kartutsnitt som viser kor det aktuelle feltet ligg.

  Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

  Det er utarbeidd miljøkriterium for gjødslinga.

  Meir informasjon om søknad til tilskottet her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#forvaltning-av-tilskuddet
   

  Søknadsfrist

  Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Landbruksdirektoratet har laga eit notat om søknadsprosessen: Notat – praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling til tilskudd til gjødsling https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak/_attachment/53676?_ts=159db56dca0

  Saksbehandlingstid

  Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til dette. Du skal samstundes få opplyst når ein meiner at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Før opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
  Telefon:35 06 81 22
  Epost:peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

  Kontaktpersoner

  Navn:John Olav Lia
  Tittel:Skogbrukssjef
  Epost:john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:12
  Gyldig fra
  2017-06-01
  Gyldig til
  2019-06-30