Mange av brukarane er faste over fleire år, medan andre nyttar tenesta i ein kort periode. I denne tenesta må me ofte setje i gang hjelp på kort varsel.
Det vert gjort vedtak på all hjelp som vert gjeven. 

Døgnteneste:
Heimesjukepleia har tilbod om aktiv teneste heile døgnet. 

Vedtak om heimesjukepleie
Det er Tenestekontoret som fattar vedtak om bruk av heimesjukepleie.