Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsefremjande heimebesøk

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Heimebesøka er individuelle og inneheld gjerne ein samtale om

  • kva slags informasjon du treng
  • kva slags kommunikasjon du ønskjer
  • tips og råd for å oppretthalde god helse
  • tryggleik og sikkerheit i heimen
  • eventuelle behov for hjelp.

  Målgruppe

  Eldre personar som ikkje tek imot tenester frå kommunen. Den vanlegaste aldersgruppa er dei frå 75–79 år.

  Nokre personar er yngre, men er i ein situasjon som gjer at dei har større behov for kontakt. Dette kan vere personar som

  • har mista nokon (ektefelle eller andre i nær relasjon)
  • nyss er utskriven frå sjukehus
  • er pårørande til kronisk sjuke
  • snakkar dårleg norsk
  • takkar nei til besøk
  • viser teikn til psykiske eller fysiske plagar
  • nyttar tryggleiksalarm, TT-kort, o.l.
  • viser teikn til kognitiv svikt
  • har nedsett mobilitet
  • er einsame

  Kriterium/vilkår

  Kommunen vel sjølv kva for aldersgrupper som skal få tilbod om heimebesøk.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Denne tenesta er ikkje lovpålagd. Dei kommunane som tilbyr tenesta, kan bruke lovgrunnlaget i
  Helse- og omsorgstenestelova § 3-1, § 3-3, § 4-1.
  Pasient- og brukarrettslova § 3-1.
  Folkehelselova § 5.

  Lover

  Folkehelseloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført


  Du finn informasjon om tilbodet på kommunen sine heimesider eller hos senioresenteret og frivilligsentralen.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunane skal ha oversikt over befolkninga sin helsesituasjon, og dei skal velje gode strategiar for å jobbe meir førebyggjande og helsefremjande.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-03 10:35
  Gyldig fra
  2020-01-20
  Gyldig til
  2021-01-24