Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal planlegging - medverknad

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du har rett til å uttale deg i saker som gjeld kommunal planlegging. Kommunen skal arbeide for å få størst mogleg offentlegheit og reell medverknad i planarbeidet. Særleg har kommunen eit ansvar for å sørgje for å få innspel frå grupper som krev spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidleg i planprosessen bør kommunen bestemme korleis denne medverknaden skal skje.

Kommunen skal utarbeide desse planane:

 • Kommunal planstrategi (strategiske val knytta til samfunnsutviklinga)
 • Kommuneplan (overordna plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av areal i kommunen)
 • Reguleringsplan (arealplankart med avgjerder som fastlegg bruk og vern i bestemte område)

Målgruppe

Alle som blir berørte av dei planane som blir utarbeidde, slik som organisasjonar, brukargrupper, næringsliv og enkeltpersonar.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Planforslag skal alltid leggjast fram for dei offentlige organa som forslaget gjeld, som skal gi nødvendig informasjon som har noko å seie for planarbeidet.

Liste over viktige samarbeidspartnarar som bør varslast i planprosessar. (I nokre saker kan enkelte av desse vere uaktuelle, men det må vurderast frå sak til sak.)

 • Fylkesmannen i Telemark
  Postboks 2603, 3702 SKIEN
 • Telemark fylkeskommune
  Postboks 2844,3702 SKIEN
 • Statens vegvesen region sør
  Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
 • NVE region sør
  Postboks 2124,3103 TØNSBERG
 • Mattilsynet
  Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
 • Villreinnemnda for Setesdalområdet
  Suldal kommune v/ Jarle Lunde
  Sandvegen 122, 4230 SAND
 • Naturvernforbundet i Telemark
  Vetle Mules veg 16, 3944 PORSGRUNN
 • DNT Telemark v/Jon Ingebretsen
  Kviteseidvegen 1822, 3853 VRÅDAL
 • Havrefjell Turlag v/Ole Jakob Bråten
  Vestøveien 221, 4980 GJERSTAD
 • VTK
  Høydalsmovegen 815, 3891 HØYDALSMO
 • Agder Energi AS
  Postboks 603 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND
 • IATA IKS
  Haugsjåsund 132, 3855 TREUNGEN
 • Renovest IKS
  Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
 • Opplysningsvesenets Fond
  Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO
 • Aktuelle nabokommunar
 • Aktuelle næringsorganisasjonar
 • Lokale vellag, frivillige organisasjonar etc.

Merknader:

 • Villreinnemnda skal ha alle arealsaker innom villreinområdet Våmur-Roan til uttale, elles ikkje.
 • Renovasjonsselskapet Renovest IKS kan vere aktuell høyringspart for planar i Kviteseid, IATA IKS for planar i Nissedal.
 • VTK eig mykje av linenettet i Kviteseid og Nissedal, Agder Energi i den sørlege delen av Nissedal.
 • Telemark Turistforening dekker Kviteseid kommune, Havrefjell Turlag dekker Nissedal kommmune.

 

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt plan- og bygningslova kap. 5 Medvirkning i planleggingen.

Lover

Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Forskrift om konsekvensutredninger

Kart- og planforskriften

Forskrifter

Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Lovkommentar til plandelen i ny plan- og bygningslov

___

Saksbehandling

Forslaget til kommunal planstrategi skal gjerast offentleg minst 30 dagar før behandlinga i kommunestyret. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høyring til statlege, regionale og kommunale organ og til ulike organisasjonar og institusjonar som forslaget har noko å seie for. Minst eitt eksemplar av planforslaget skal vere fysisk lett tilgjengeleg, slik at alle kan setje seg inn i det. Forslaget skal også gjerast tilgjengeleg elektronisk. Det blir gitt ein frist for å uttale seg. 

 • Kommuneplan: Frist for å gi uttale eller fremje innvending til arealdelen i kommuneplanen er minst seks veker
 • Reguleringsplan: Frist for å gi uttale eller fremje innvending er minst seks veker

Innvending kan berre fremjast av offentlege styresmakter.

Klagemulighet

Det er ikkje høve til å klage på planstrategi eller kommuneplan som kommunen har vedteke. Du kan derimot klage på reguleringsplanen som kommunen har vedteke, dersom saka gjeld deg direkte eller dersom planen får følgjer for dine interesser. Klagefristen er tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom vedtaket i kommunen blir ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Interkommunalt plankontor
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Sveinung Seljås
Tittel:Plansjef
Telefon:35 04 84 30
Epost:sveinung.seljas@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-01-11 14:31
Gyldig fra2012-12-27
Gyldig til2018-12-31