Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal planlegging - medverknad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du har rett til å uttale deg i saker som gjeld kommunal planlegging. Kommunen skal arbeide for å få størst mogleg offentlegheit og reell medverknad i planarbeidet. Særleg har kommunen eit ansvar for å sørgje for å få innspel frå grupper som krev spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidleg i planprosessen bør kommunen bestemme korleis denne medverknaden skal skje.

  Kommunen skal utarbeide desse planane:

  • Kommunal planstrategi (strategiske val knytta til samfunnsutviklinga)
  • Kommuneplan (overordna plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av areal i kommunen)
  • Reguleringsplan (arealplankart med avgjerder som fastlegg bruk og vern i bestemte område)

  Målgruppe

  Alle som blir berørte av dei planane som blir utarbeidde, slik som organisasjonar, brukargrupper, næringsliv og enkeltpersonar.

  Samarbeidspartnarar

  Planforslag skal alltid leggjast fram for dei offentlige organa som forslaget gjeld, som skal gi nødvendig informasjon som har noko å seie for planarbeidet.

  Liste over viktige samarbeidspartnarar som bør varslast i planprosessar. (I nokre saker kan enkelte av desse vere uaktuelle, men det må vurderast frå sak til sak.)

  • Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
   Postboks 2076, 3103 Tønsberg
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Postboks 2844, 3702 SKIEN
  • Statens vegvesen
   Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
  • NVE region sør
   Postboks 2124, 3103 TØNSBERG
  • Mattilsynet
   Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
  • Diektroratet for naturforvaltning
   Lodebekken 50, 7066 TRONDHEIM
  • Villreinnemnda for Setesdalområdet
   Suldal kommune v/ Jarle Lunde
   Sandvegen 122, 4230 SAND
  • Naturvernforbundet i Telemark
   e-post: telemark@naturvernforbundet.no
  • DNT Telemark 
   Postbok 3089, 3707 SKIEN
  • Havrefjell Turlag v/Ole Jakob Bråten
   Vestøveien 221, 4980 GJERSTAD
  • VTK
   Høydalsmovegen 815, 3891 HØYDALSMO
  • Agder Energi AS
   Postboks 603 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND
  • IATA IKS
   Haugsjåsund 132, 3855 TREUNGEN
  • Renovest IKS
   Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
  • Opplysningsvesenets Fond
   Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO
  • Aktuelle nabokommunar
  • Aktuelle næringsorganisasjonar
  • Lokale vellag, frivillige organisasjonar etc.

   

  Merknader:

  • Villreinnemnda skal ha alle arealsaker innom villreinområdet Våmur-Roan til uttale, elles ikkje.
  • Renovasjonsselskapet Renovest IKS kan vere aktuell høyringspart for planar i Kviteseid, IATA IKS for planar i Nissedal.
  • VTK eig mykje av linenettet i Kviteseid og Nissedal, Agder Energi i den sørlege delen av Nissedal.
  • Telemark Turistforening dekker Kviteseid kommune, Havrefjell Turlag dekker Nissedal kommmune.

   

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Forslaget til kommunal planstrategi skal gjerast offentleg minst 30 dagar før behandlinga i kommunestyret. Kommunen skal sende forslag til kommuneplan og reguleringsplan på høyring til statlege, regionale og kommunale organ og til ulike organisasjonar og institusjonar som forslaget har noko å seie for. Minst eitt eksemplar av planforslaget skal vere fysisk lett tilgjengeleg, slik at alle kan setje seg inn i det. Forslaget skal også gjerast tilgjengeleg elektronisk. Det blir gitt ein frist for å uttale seg. 

  • Kommuneplan: Frist for å gi uttale eller fremje innvending til arealdelen i kommuneplanen er minst seks veker
  • Reguleringsplan: Frist for å gi uttale eller fremje innvending er minst seks veker

  Innvending kan berre fremjast av offentlege styresmakter.

  Klagemulighet

  Det er ikkje høve til å klage på planstrategi eller kommuneplan som kommunen har vedteke. Du kan derimot klage på reguleringsplanen som kommunen har vedteke, dersom saka gjeld deg direkte eller dersom planen får følgjer for dine interesser. Klagefristen er tre veker frå du tok imot vedtaket. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom vedtaket i kommunen blir ståande, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan og næring
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Sveinung Seljås
  Tittel:Kommunalsjef for plan og næring
  Telefon:35 04 84 30
  Epost:sveinung.seljas@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 13:44
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2023-01-11