Forslaget er av formannskapet 04.06.20, jf. sakene 065/20 og 066/20, vedtatt sendt på høyring/lagt ut til off. ettersyn.

Planforslaget vil bli lagt fram for kommunestyret til endeleg godkjenning etter høyringsperioden. Vedteken arealbruk i-, og utfyllande føresegner til-, kommuneplanen får direkte rettsverknad.

Forslaget ligg i tida 26.06. – 01.09.20 til offentleg ettersyn på kommunehuset.

Eventuell uttale/merknader må sendast skriftleg innan 01.09.20 til: Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller til info@nissedal.kommune.no.

Meir informasjon om kommuneplanens arealdel

Meir informasjon om kommuneplanens samfunnsdel 

Høyringsuttale på elektronisk søknadsskjema

Rådmannen