Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturminne - løyve til inngrep

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom du har eit kulturminne på eigedommen din og planlegg eit tiltak som kan skade, dekkje til eller skjemme det på annan måte, må du så tidleg som mogleg melde frå til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminne). Dette gjeld kulturminne som er automatisk freda, det vil seie kulturminne datert før år 1537 og alle samiske kulturminne datert før år 1917. Eksempel på slike kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere på land eller under vatn.

  Du kan melde frå om eit funn via telefon eller e-post til anten fylkesmannen eller Sametinget.

  Kommunen kan hjelpe til med slik melding/søknad.

  Målgruppe

  Privatpersonar eller verksemder som skal setje i gang mindre tiltak.

  Kriterium/vilkår

  Gjeld tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, bygging av hytte, garasje, osb.

  Pris for tenesta


  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  I planleggingsfasen av eit tiltak bør du sjekke ut om tiltaket kjem i konflikt med registrerte automatisk freda kulturminne. Dette gjer det mogeleg å gjere justeringar på eit tidleg tidspunkt. Sjekk gjeldande arealplanar og kartløysingar som hentar data frå kulturminnedatabasen Askeladden. Ta omsyn til alle dei arealbehova som tiltaket medfører, slik som riggområde, transport, anleggsvegar, lagring av massar, m.m.

  Ta kontakt med fylkeskommunen dersom du vil ha meir informasjon om ordninga, eller dersom du er usikker på kva som er eit mindre, privat tiltak.

  Skjema

  Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema.

  Vedlegg

  Gje ei forklaring av planen/tiltaket med tekst og kart/teikning.

  Søknaden sendes til

  Kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen/Sametinget. Dei vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk freda kulturminne, og i tilfelle sende saka vidare til Riksantikvaren.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det kan vere aktuelt med synfaring og registrering av kulturminna. Det er ofte ein fordel å gjere dette når det er frost- og snøfritt. Fylkeskommunen/Sametinget vurderer søknaden og sender tilrådinga si til Riksantikvaren. Riksantikvaren gjer vedtaket sitt, og gjev løyve eller avslag. I vedtaket kan det bli stilt vilkår om arkeologisk utgraving der tiltakshavaren må dekkje kostnadene. Du kan søkje om støtte til dette.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen, Sametinget og Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket frå Riksantikvaren om å gje løyve eller nekte tiltaket. Dersom vedtaket inneber vilkår om arkeologiske utgravingar, kan du klage på dette. Klagefristen er seks veker. Klaga skal sendast til Riksantikvaren. Dersom Riksantikvaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Miljøverndepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan og næring
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 08:30
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2023-01-11