Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du fått løyve til å gjere inngrep i eit automatisk freda kulturminne på eigen eigedom, kan du få pålegg om at det skal gjerast arkeologiske undersøkingar før du set i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekkje utgiftene heilt eller delvis dersom desse blir urimeleg tyngjande. Automatisk freda kulturminne er kulturminne datert før år 1537, ståande byggverk frå tida 1537-1649 eller samiske kulturminne frå før 1917.

  Målgruppe

  Private eigarar og forvaltarar av automatisk freda kulturminne og kulturmiljø.

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Tilskudd fra Riksantikvaren

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå kulturminnelova § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllande retningsliner og informasjon kan du få hos Riksantikvaren.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Kulturminneloven

  Retningslinjer

  Dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ... (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ta kontakt med Riksantikvaren dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga.

  Vedlegg

  Forklaring av tiltaket med teikningar og eventuelle fotografi, og dessutan kostnadsoverslag.

  Søknaden sendes til

  Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Riksantikvaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Riksantikvaren før klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom Riksantikvaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Miljøverndepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan og næring
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 08:30
  Gyldig fra
  2017-07-24
  Gyldig til
  2023-01-11