Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Matrikkel - retting

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan krevje å få retta, endra eller føyd til opplysningar i matrikkelen (det offisielle eigedomsregisteret). Dette er aktuelt dersom opplysningane er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringa er falle bort. Dersom feilen stammar frå andre register, som til dømes grunnboka eller folkeregisteret, skal kravet sendast vidare dit. Opplysningar om grenser som er fastsette i oppmålingsforretning (eller tilsvarande), kan berre rettast med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

  Målgruppe

  Grunneigarar og festarar

  Kriterium/vilkår

  Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysningar i matrikkelen. Dersom rettinga òg gjeld nabo, rettshavar eller andre partar, må du leggje ved dokumentasjon for at dei samtykker i kravet om retting.

  Pris for tenesta

  Kommunen kan ikkje krevje gebyr for retting.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Se 
  Matrikkellova § 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining
  Matrikkelforskriften § 10 Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Matrikkellova

  Forskrifter

  Matrikkelforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du set fram kravet om retting til kommunen. Dersom rettinga gjeld opplysningar som òg gjeld ein annan instans, vil kommunen sende kravet vidare for å bli avgjort der, eventuelt til uttale.

  Vedlegg

  Gjeld kravet retting av grense, skal du leggje ved kart og annan dokumentasjon som underbyggjer kravet.

  Søknaden sendes til

  Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 Treungen.
   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil vurdere om det ligg føre ein feil og om du har tilstrekkeleg dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av kva slags opplysningar det dreiar seg om, og korleis opplysningane er henta inn opphavleg. I mange tilfelle vil retting i matrikkelen vere ei rein administrativ oppgåve utan at det blir gjort noko vedtak. Dersom endringa har noko å seie for andre partar, skal dei bli underretta.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det.

  Klagemulighet

  Dersom du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot avslaget. Forklar kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Står kommunen fast på avgjerda si, blir saka sendt vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan og næring
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Eirik Otto Skarprud
  Tittel:Oppmålingsingeniør
  Telefon:35 04 84 35
  Epost:eirik.skarprud@nissedal.kommune.no
  Navn:Vidar Stigen
  Tittel:Oppmålingsingeniør
  Telefon:35 04 84 32
  Epost:vidar.stigen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 08:30
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2023-01-11