Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Opplæringa i norsk og samfunnskunnskap skal gjere deg i stand til å snakke norsk og forstå samfunnet. Opplæringa skal gi deg eit minimumsnivå i norsk.
   
  Opplæringa i samfunnskunnskap blir gitt på eit språk du forstår.
   
  Du vil også få ein opplæringsplan som skildrar måla for akkurat deg.
   
  Når opplæringa er ferdig må du ta ein avsluttande prøve. Då vil du også få eit deltakarprov.

  Målgruppe

  Du er innvandrar med opphaldsløyve. Du er mellom 18 og 67 år.

  Pris for tenesta

  Kommunen kan ta betaling for dei som er i Noreg som arbeidsinnvandrarar eller i familie med desse.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt integreringslova Kapittel 6.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Integreringsloven

  Forskrifter

  Integreringsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om
  • løyving av eller avslag på deltaking
  • vesentlege endringar i opplæringsplanen
  • at opplæringa blir stansa
  • godkjenning av permisjon
  • søknad om fritak.
  Dette må skje innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Opprettheld kommunen si avgjerd, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klaga skal takast til følgje.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Kim Andre Hølmo
  Tittel:Pedagogisk konsulent og barnehagemynde
  Telefon:35048476
  Epost:kim.holmo@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-08-16 14:56
  Gyldig fra
  2012-12-24
  Gyldig til
  2023-01-31