I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Nissedal kommunestyre 23.04.20 (sak 017/20)  detaljreguleringsplanane RV41 Treungen-Stråndrak og RV41 Nes-Kyrkjebygda.

Planane ligg til gjennomsyn ved plankontoret, 3855 TREUNGEN.

Eventuell klage til M.departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast:

Nissedal kommune v/Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, seinast tre veker frå kunngjeringsdato. Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Rådmannen

Sjå meir info om planane her.