Gebyr - hushaldningar

Gebyr - hushaldningar  
Grunngebyr hushaldningar pr. abb. Kr 1.470
Frådrag felles sorteringsdunkar pr. abb. - Kr 292
Frådrag heimekompostering pr. abb - Kr 399
140 l restavfall (6. kvar veke) pr. dunk Kr 1.002
140 l restavfall pr. dunk Kr 1.681
240 l restavfall pr. dunk Kr 2.881
360 l restavfall pr. dunk Kr 4.012
660 l restavfall pr. dunk Kr 7.358
770 l restavfall pr. dunk Kr 8.309

Gebyr - hytter/fritidsbustadar

Gebyr - hytter/fritidsbustadar  
Grunngebyr hytter/fritidsbustadar pr. abb. Kr 833
Tilgang IATA-bu pr. abb. Kr 84
Tilgang IATA-bu frå felt pr. abb. Kr 169
Sortert avfall - Kategori A pr. abb. Kr 267
Sortert avfall - Kategori B pr. abb.  Kr 535
Sortert avfall - Kategori C pr. abb. Kr 1.069
Sortert avfall - Kategori D pr. abb. Kr 1.604
Sortert avfall - Kategori E pr. abb. Kr 2.139


Inndeling kategoriar for hytte/fritidsbustad

Kategori A:
Hytter/koier med låg standard utan straum, utan vegsamband (over 2 km) og frådelt.
Der bygningen ikkje er frådelt, kan det vere fellesløysing med hovudbruket når denne har
hushald renovasjon.

Kategori B:
Spreidde hytter utanom felt og utan innlagt vatn og avløp.
Frå flytte gardsbruk og hus som blir nytta som feriehus og som ligg einbølt (spreidd).

Kategori C:
Hytter i felt utan innlagt vatn og avløp.

Kategori D:
Hytter med høg standard, veg, vatn og avløp.
Fråflytte hus med høg standard (veg, vatn, avløp).

Kategori E:
Hytter som er eigde av firma og institusjonar, hytter der føremålet er utleige og private hytter
med bruksareal (BA) over 150m2.

Gebyr - slam

Gebyr - slamtøming  
Slam - årleg tøming pr. tank pr. år Kr 2.329
Slam - annakvart år pr. tank pr. år Kr 1.345
Slam 4. kvart år pr. tank pr. år Kr 767
Slam 4. kvart år m³ > 4 pr.m³/år Kr 119
Slam m³ > 4 årleg pr. m³/år Kr 385
Slam m³ > 4 2. kv. År årleg - pr. m³/år Kr 193