Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Retten til tolk i helsetenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Alle som har avgrensa norskkunnskapar, har rett til tolk når dei mottek helsetenester. God kommunikasjon og informasjon mellom pasient og helsepersonell er avgjerande for likeverdig tilgang til helsetenester av god kvalitet. Helsepersonell må nokre gonger leggje til rette informasjon og kommunikasjon for å kunne gje forsvarleg helsehjelp. Det er din rett å få god informasjon om helsetilstand og behandling på eit språk du forstår. Liv og helse kan stå i fare når helsepersonell og pasient ikkje kommuniserer godt saman. Det er helsepersonellet sitt ansvar å vurdere behovet for tolk og tinge kvalifisert tolk.

  Målgruppe

  Pasientar og brukarar med avgrensa norskkunnskapar, samiskspråklege, døve, høyrslehemma og døvblinde

  Pris for tenesta

  Tolketenesta er ein integrert del av helsetenesta og er gratis for deg som pasient/brukar.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå
  forvaltningslova § 11e (forbud mot bruk av barn som tolk)
  pasient- og brukarrettslova kapittel 3 Rett til medvirkning og informasjon

  Lover

  Forvaltningsloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ring til den delen av helsetenesta du har time hos (fastlege, helsestasjon, psykolog eller andre) og be dei tinge tolk. Fortell helsetenesta nøyaktig kva for språk du snakkar. Helsetenesta har plikt til å tinge tolk. Det er berre kvalifisert tolk som skal nyttast som tolk.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Uakseptabel framferd frå tolken si side kan til dømes vere mangelfull eller feilaktig tolking, brot på teieplikta, at tolken blandar seg inn i kommunikasjonen på vegner av partane i samtalen, eller andre høve som gjeld tolken si rolle under tolkinga.

  Nasjonalt tolkeregister kan ikkje garantere for kvaliteten i tolkeoppdrag utført av personar i registeret, men ønskjer tilbakemeldingar frå deg som tolkebrukar. Dersom du opplever at ein tolk frå Nasjonalt tolkeregister ikkje utfører oppgåva si etter retningsliner for god tolkeskikk, kan du melde frå om dette til registeret ved å sende eit brev dit. Anonyme brev blir ikkje behandla.

  Du kan skrive til Nasjonalt tolkeregister, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo, ntreg@tolkeportalen.no

  Har du klagar på at det ikkje blei brukt tolk i helsetenesta, kan du finne aktuelle klageinstansar i brosjyren «Pasient og tolk».

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for helse og habilitering
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-04 09:22
  Gyldig fra
  2016-01-07
  Gyldig til
  2019-12-31