Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Retten til tolk i helsetenesta

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du har rett til tolk når det er nødvendig for å motta ei teneste. Det er kommunen som vurderer om det er nødvendig med tolk. Dersom du treng å søkje for å få ei teneste, og du ikkje forstår søknaden eller forstår rettane dine og plikter, er det sannsynlegvis nødvendig med tolk. I vanleg og dagleg kommunikasjon mellom deg og kommunen, skulen eller barnehagen vil det sannsynlegvis ikkje reknast som nødvendig med tolk.

  Retten til tolk gjeld
  • alle som ikkje snakkar norsk
  • dei som snakkar samisk
  • døvblinde, døve og høyrselshemma.

  Når du får tolkehjelp, skal det vere frå ein vaksen, kvalifisert tolk, som har teieplikt om saka di.

  Målgruppe

  Personar som ikkje kan kommunisere på norsk, samiskspråklege, døve, høyrselshemma og døvblinde.

  Pris for tenesta

  Tolketenesta er gratis. Kommunen kan krevje eit gebyr av deg, dersom du ikkje møter opp til ein avtale der du har fått melding om at det er bestilt tolk.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  • Helsedirektoratet, avdeling minoritetshelse og rehabilitering
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå spesielt:
  • I tillegg til tolkelova og tolkeforskrifta, sjå pasient- og brukarrettslova §§ 3-1 og 3-2 om retten til å få informasjon om helsetilstanden din
  • helse- og omsorgstenestelova § 3-10 om rettar for samisk språk
  • forvaltingslova §§ 13 til 13e om teieplikt.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Tolkeloven

  Forskrifter

  Tolkeforskriften

  Retningslinjer

  Hvordan lage egne retningslinjer for bruk av tolk i din virksomhet

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er kommunen sitt ansvar å vurdere om det er nødvendig med tolk, og dersom svaret er ja, å velje tolk. Ein kvalifisert tolk er ein som oppfyller krava i Nasjonalt tolkeregister. Kommunen skal bruke kvalifiserte tolkar så sant det ikkje er eit nødstilfelle. Det kan ta tid å innhente kvalifiserte tolkar, og dette kan bety noko ventetid.
  Tolking kan skje personleg eller via skjerm eller telefon.
  Tolken skal tolke nøyaktig det som blir sagt i samtalen og skal vere heilt upartisk og nøytral i saka.
  Tolken skal vere voksar og har teieplikt om saka di.
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du ikkje får tolk når du meiner at du har behov for ein tolk, kan du be om tolk direkte til den du snakkar med. Dersom det ikkje førar fram, kan du kontakte kommunen sentralt. Ettersom det er kommunen sjølv som vurderer nødvendigheita av tolk, finst det ingen rett til å klage på manglande bruk av tolk.
  Du kan klage på uakseptabel åtferd frå tolken si side. Det kan for eksempel vere mangelfull eller feilaktig tolking, brot på teieplikta, tolken si innblanding i kommunikasjonen på vegner av partane i samtalen, eller andre forhold som gjeld framferda til tolken under tolkinga.
  Du kan klage på tolken til Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi), post@imdi.no eller ring 24 16 88 00.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for velferd
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-04 09:22
  Gyldig fra
  2016-01-07
  Gyldig til
  2019-12-31