Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salsløyve for alkohol

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Salsløyve er eit løyve til å selje alkohol frå butikk. Du kan få løyve for fire år om gongen.
   
  Innanfor ein løyveperiode kan det skje endringar i drifta eller administrasjonen av verksemda di. Slike endringar må meldast til kommunen, då det kan gjere at du treng eit nytt løyve.
   
  Ved eigarskifte må det søkjast nytt løyve så snart som mogeleg og seinast innan 30 dagar etter overføringa.
   

  Kriterium/vilkår

  Kven kan søkje?
  Du må vere ei verksemd som skal drive sal av alkoholhaldig drikk som skal drikkast utanfor salsstaden. Bensinstasjon eller kiosk kan ikkje få salsbevilling.
   
  Kva slags alkohol?
  Salsløyvet gjeld alkoholhaldig drikk gruppe 1, det vil seie drikk som inneheld over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol.
   
  Krav til deg som søkjer
  Både du som søkjer og andre som har vesentleg påverknad på verksemda må vise til uklanderleg vandel når det kjem til alkohollova, anna lovverk som har samanheng med alkohollova sitt formål, samt skatte-, avgifts- og rekneskapslovgivinga.
   
  For kvart løyve skal verksemda ha ein styrar og ein avløysar. Begge desse må vere over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven.
   
  Berre personar som har eit dagleg ansvar for salet kan veljast som styrar. Ein styrar har som oppgåve å sjå til at salet av alkoholhaldig drikke skjer etter reglane. Styraren og avløysar skal vere kontaktpersonane til kontrollfullmakta.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå spesielt
  Alkohollova §§ 1-3, 1-6, 1-7, 1-7a, 1-7b og 1-7c.

  Lover

  Alkoholloven

  Forskrifter

  Alkoholforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må søkje på skjema frå kommunen. Du kan kontakte kommunen for å få rettleiing.

  Skjema

  Vedlegg

  • Planteikningar over arealet og funksjonane i lokalet
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkohollova
  • Firmaattest frå Brønnøysundregistra
  • Eventuell skatteattest
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når kommunen har fått søknaden, blir det innhenta fråsegner frå politiet, sosialtenesta og skatte- og avgiftsmyndigheitene. Løyvet blir gjeve etter skjønn. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein kan tenkje seg at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

  Saksbehandlingstid

  Behandlingstida i kommunen er rekna ut til om lag tre månader.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Karl Otto Lauvlid
  Tittel:Konsulent - resepsjon
  Telefon:35 04 84 00
  Epost:karl.lauvlid@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:25
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31