Nissedal kommune følgjer nasjonale råd og retningsliner, og det er per i dag ingen lokale tiltak.

Hald deg oppdatert om smittevern, testing, karantene, isolasjon og elles om koronasituasjonen på desse sidene: 

Kva gjer du dersom du blir sjuk

Les meir på denne sida dersom du har blitt sjuk: 
https://www.fhi.no/publ/2021/flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer/

Les meir på denne sida dersom du er nærkontakt til nokon som er sjuke: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/

Testing av Covid-19

Testing av Covid-19

Folkehelseinstituttet anbefalar at alle som mistenker at dei er smitta skal testast. Dei vanlege symptoma er hoste, feber, tungpusthet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sjukdomsfølelse. 

Du kan lese meir om testkriteria frå FHI her.

Legekontoret gjennomfører testing måndag til fredag kl. 11.00.

Ring legekontoret for å avtale tid for testing. Telefon 35 04 84 20. 

Viss du blir sjuk i løpet av helga og treng legehjelp, kontakt legevakta på telefon 116 117. Om du mistenker at du er smitta, men ikkje treng legehjelp, må du halde deg heime og bestille time for testing til måndag.

Vi vil samstundes minne om at sjølv om du har blitt testa og fått eit negativt prøvesvar på viruset, skal du halde deg heime til du er symptomfri.

​For retningsliner til korleis du skal forhalde deg dersom du sit i karantene, isolasjon eller er i nærkontakt til sjuk/karantene sjå informasjon på www.fhi.no

Vaksinering og prioritering

23.09.21: 3. dose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar

Helsemyndighetane har beslutta å tilby 3. dose med Covid-vaksine til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar.

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein person tilhøyrer dei utvalgte gruppene med alvorleg nedsatt immunforsvar.
Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane vil identifiserast der.
Dei vil motta eit brev frå sjukehuset som dei kan ta med seg til kommunen når dei skal bestille time eller møte opp til vaksinasjon. Men sidan det kan ta noko tid kan fylgjande alternative måtar brukast får å dokumentere at ein tilhøyrer ei pasientgruppe som kan motta ei tredje dose:
 
Kven skal få ei 3. dose?
 
Gruppe 1
 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller ei pågåande graft versus host- sjukdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorleg og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon
Alle som har ei diagnose i høve til lista for gruppe 1 kan vise fram notat frå sjukehus kor diagnosa kjem fram, om dei ynskjer vaksine før dei har motteke brev frå sjukehuset. Pasienten må sjølv kontakte legekontoret på telefon 35 04 84 20 og avtale vaksinetidspunkt. Dokumentasjon må framvisast på vaksinedagen.
 
Gruppe 2
 • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak:

Pasientar som brukar immundempande medisinar som stend på lista frå dei fagmedisinske miljøa kan kontakte legekontoret på telefon 35 04 84 20 og avtale vaksinetidspunkt. Dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning der pasientens namn kjem fram må framvisast på vaksinasjonsdagen.

 • Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling: 
  ​Desse må vente på brev frå spesialisthelsetenesta fordi det må gjerast ei individuell vurdering for å få best effekt av vaksina og unngå unødvendige bivirkningar.
 • Pasientar som av ansvarleg legespesialist ansjåast å ha særs nedsatt immunforsvar og som ikkje inngjeng i ei av gruppene ovanfor:
Desse må også vente på eige brev frå spesialisthelsetenesta.
Tredje dose med vaksine kan tidlegast gjevast 4 veker etter fullvaksinering eller 3 månadar etter gjennomgått covid-19.
Pasientar bør ikkje vaksinerast same dag som dei får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, eit intervall på + 2 veker vil vera å foretrekke, men bør ikkje forsinke vaksinering.

 

06.09.21: Vaksinering

 • No skal alle som er fødd i 2003 og tidlegare ha fått tilbod om vaksine og vere fullvaksinert med dose 1 og 2 i Nissedal.
 • Alle 16 og 17 åringar skal ha fått tilbod om vaksine anten på sin skule eller i Nissedal. (Det er likevel nokon som legekontoret ikkje har klart å få tak i. Om du er folkeregistrert i kommunen eller har opphalde deg her over lengre tid og ønsker vaksine, må du ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20. Det er også viktig å møte opp til avtalt tid.)
 • Regjeringa har bestemt at 12-15-åringer skal få tilbod om koronavaksine, slik Folkehelseinstituttet anbefalar. Aldersgruppa vil i fyrste omgang tilbys ei vaksinedose. Nissedal kommune tek sikte på å kome i gang med dette i løpet av dei fyrstkomande vekene. Meir informasjon vil bli sendt ut til alle føresette, samt at begge føresette må skriftleg samtykke til vaksinering av sitt born.

 

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Du kan lese meir om prioriteringslistene på nettsidene til FHI her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Det er ellers ikkje naudsynt å bestille time for vaksinering. Alle vil bli kontakta av legekontoret med informasjon og tidspunkt for vaksinasjon så snart vaksine er på plass. Legekontoret vil ringe kvar enkelt frå telefonnummer 350 48420 eller 350 48400.