Nasjonale råd og tiltak

Nissedal kommune følgjer nasjonale råd og retningsliner, og det er per i dag ingen lokale tiltak.

Hald deg oppdatert om smittevern, testing, karantene, isolasjon og elles om koronasituasjonen på desse sidene: 

Smittetilfelle i Nissedal

Per 03.05.21 er 622 testa med negativt resultat. Ingen er stadfesta smitta av Covid-19.

Vaksinering og prioritering

Per 03.05.2021 har 342 personar fått dose nr. 1 og 119 personar har fått dose nr. 2 (fullvaksinert). Totalt 461 vaksinedoser.  

Alle som skal få koronavaksine blir ringt opp av tilsette frå Nissedal legekontor (tlf. 35 04 84 20/ 35 04 84 00).

Du treng ikkje ringe til legekontoret for å bestille time eller melde interesse. 

Vaksineringa vil gå føre seg på Mila eller på legekontoret, alt etter kor mange vaksinedoser kommunen får.

Kvar veke mottek kommunen vaksiner, men me veit ikkje storleiken på levering langt fram i tid. 

Slik er prioriteringslista for vaksinasjon:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalte helsepersonellgrupper (fullvaksinerte)
 2. Alder 85 år og eldre og utvalte helsepersonellgrupper (fullvaksinerte)
 3. Alder 75 - 84 år (fullvaksinerte)
 4. Alder 65 -74 år OG personar mellom 18-64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (vaksinering veke 18 og 19)
 5. Alder 55 - 64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar 
 6. Alder 45 - 54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18 - 44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55 - 64 år 
 9. Alder 45 - 54 år

Prioriteringslista og oversikt over underliggjande sjukdomar/tilstandar finn du her, på nettsida til FHI 

Testing, legekontor, helsestasjon og jordmor

Testing av Covid-19

Alle med symptom på Covid-19 ber me om å ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20 for å avtale tid for testing. Det er ikkje nødvendig med henvisning frå lege for å teste seg.
Legekontoret har god testkapasitet.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider står det at fylgjande personar bør testast:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

​Er du usikker, ta kontakt med legekontoret på telefon 35 04 84 20. 

Vi vil samstundes minne om at sjølv om du har blitt testa og fått eit negativt prøvesvar på viruset, skal du halde deg heime til du er symptomfri.

​For retningsliner til korleis du skal forhalde deg dersom du sit i karantene, isolasjon eller er i nærkontakt til sjuk/karantene sjå informasjon på www.fhi.no

Legekontoret er ope for publikum, men med nokre forhåndsreglar:

 • Maks 5 personar kan opphalde seg på venteromet. Er det fleire enn 5 på venteromet, må du vente ute.
 • Har du symptom på luftvegsinfeksjon, skal du IKKJE møte opp, men ringe legekontoret på førehand. 

Helsestasjon 

Alle barn og unge skal få tilbud om nødvendig oppfølging under pandemien. Det er svært viktig at vi vaksinerar under koronapandemien, slik at ikkje andre sjukdomar blussar opp.

Nissedal helsestasjon har i utgangspunktet normal drift av helsetenester, samtidig som smitterverntiltak blir opprettholdt.
Om helsestasjonen blir mellombels stengt ned på grunn av smitteutbrot, vil det bli satt i verk kompenserande tiltak for barn og unge.
 
Smittehensyn skal ikkje vere til hinder for at barn til og med barneskulealder med milde restsymtom, skal få oppfølging av helsetenesta. 

Dersom barn/ungdom har time hjå helsestasjon, og samtidig har luftvegssymptom, bør ein ringe til Nissedal legekontor for konsultasjon - 35 04 84 20. Dette gjeld også føresette. 

Gravide:
 
Alle gravide skal få tilbud om nødvendig oppfølging under pandemien.

Alle gravide må kome aleine til jordmor.
Gravide med symptom eller påvist covid-19 må ta kontakt på telefon før timen for å avklare ein eventuell endring av møtetidspunkt og vurdering med tanke på om dei skal kome inn til kontroll.

Alle familiar som nyleg har fått eit barn vil bli ringt opp, og dei vil få oppfølging på helsestasjonen.

VIKTIG!

 • Ingen i karantene pga Covid-19 skal kome.
 • Ingen sysken skal vere med på helsestasjonen.
 • Dersom mogeleg, kun ein vaksen fylgjer barnet.
 • Ta med eigen leike då alle våre er fjerna.
 • Legeundersøking er eit tilbod til alle barna, og barn med spesielle behov.

Ved spørsmål til jordmor eller helsesjukepleiar kontakt:

 • Helsesjukepleiar; Anita Haugstad Haugsjå 919 19 123
 • Jordmor; Bettina Suchow - 958 15 638.

Råd om korona for foreldre, barn og gravide: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide​​

Barnehage og skule

Regjeringa har oppretta ei eiga nettside med informasjon til foreldre om barn og koronavirus: nettsida finn de her

19.01.21 - Nissedal ungdomsskule går tilbake på gult nivå.

09.09.20 - Informasjon frå kommunelegen

Til alle foreldre med born i skule og barnehage!

Vi er i Nissedal kommune svært glade for at vi hittil ikkje har smitte av covid-19 i kommunen, og alle som har gjort sitt for å hindre smitte fortener ein takk!
No som skule og barnehage har starta opp att, forventar vi ei viss auke av luftvegsinfeksjonar, og mange vil nok lure på kva som er rett å gjere.

Som vedlagde skjema frå FHI vil vise så er det aktuelt å teste både vaksne og born med luftvegsinfeksjon, og etter test vert ein heime til ein har negativt prøvesvar og har god allmentilstand.

Flytskjema finn du her

Der er to unntak for testing som er presisert i skjemaet.

 1. Det eine unntaket er at barn under 10 år som KUN har rennande nase og ingen andre symptom kan gå i skule og barnehage som vanleg utan å bli testa.
 2. Det andre unntaket er at barn under 10 år med LETTE SYMPTOM kan sjå an formen eit par dagar heime før testing.

Med helsing
Andreas Myklebust, kommuneoverlege

Informasjon om korona og smitteverntiltak i barnehage og skule i Nissedal kommune

Regjeringa har sagt at barnehagar og skular startar på såkalla «Gult nivå» i trafikklysmodellen. Ei enkel oversikt over trafikklysmodellen for hhv. Barnehage, barneskule (1-7) og ungdomstrinn finn de under. 
Det betyr at vi har framleis forsterka reinhald, rutiner for god håndhygiene og ingen sjuke må møte i barnehage eller på skule/SFO. Heile avdelingar i barnehagane og klasser på skulen blir rekna som ein kohort. 
 
På grunn av vår heldige situasjon utan smittetilfelle, har kriseleiinga bestemt at vi har ei «gul-grøn» tilnærming. Det betyr at vi strekker oss litt mot det grøne. Det betyr at vi tillet felles utetid i barnehage og friminutt i skule. Vi veit at felleskapet på tvers av klassetrinn skaper trivsel og glede i kvardagen. Dette gir igjen livsmeistring. Vi vil derfor ha dette i fokus ved oppstart av nytt barnehage- og skuleår. Dersom situasjonen endrar seg, eller vi får nye beskjedar frå regjeringa, vil dette kunne bli endra på kort varsel. 
 
Denne informasjonen vil bli oppdatert jamnleg ved endringar. 
 
Eining for oppvekst og kultur

Les meir om trafikklysmodellen her: 

Nye smittevernleiarar frå Udir

Les meir her

Generelle retningsliner om smittevern og skuleskyss

Informasjonsbrevet kan du laste ned her

Viktige smittevernsreglar for Nissedalsskulen kan du lese her

Mykje nyttig informasjon er å finne på Udir.no

Les meir på www.helsenorge.no

Kommunehus, omsorgssenter, kultur

Kommunehuset:

Kommunehuset er open for besøk. 

Kommunestyremøta er lukka for publikum, men du kan følgje med på Web-TV.

Nissedal omsorgssenter

Nissedal omsorgssenter vil gjerne legge til rette for besøk, men har nokre restriksjonar: 

 • Det er berre tillatt med besøk av fem personar.
 • Besøkjande som kjem frå eit område som er på raudt nivå ifht. smittesituasjon, må bruke munnbind under besøket.
 • Besøk gjennomførast i tråd med nasjonale retningsliner for smittevern.

Ta kontakt med oss i forkant, slik at vi kan vurdere besøket opp mot smittefaktorar. 

 • Tlf. somatisk avdeling 35 04 84 60
 • Tlf. skjerma avdeling 35 04 84 65

Vi vil også halde oversikt over kven som besøkjer institusjonen, slik at ev. smittesporing kan gjerast effektivt, men det er valfritt for besøkande å gje frå seg personopplysningar. 

Les meir i den nasjonale rettleiaren​
   

Mila aktivitetssenter:

 • Mila aktivitetssenter er i normal drift.

Kultur: 

Frå 25.03.21:

 • Aktivitetar i fleirbrukshuset for born/unge opp til 20 år er opnar att. Dette gjeld trening innandørs for born og unge, bading  og ungdomsklubb.
 • Symjebassenget er kun open for ordninær symjeundervisning og medisinsk behandling.
 • Det vil framleis ikkje vere tilgang på ungdomsklubben for vgs elevar. 
 • Biblioteket vil vere opent, men med avgrensingar på kor mange som kan vere inne samstundes. 
 • Bygdekinoen er stengt.
 • Ungdomsklubben er open.
 • Frisklivstreninga med fysioterapeut er stengt.

Bygdekino

 • Normalt har salen 60-80 sete, det vert lagt ut 30 billettar for sal. Det må vere minst 1 meter mellom kvar person (om du er i familie kan du sitte saman).
 • Det er kun billettsal på nett, ikkje høve til å kjøpe billett på Fleirbrukshuset.
 • Kinokiosk er stengd
 • Den tilsette frå kommunen har ansvar for namneliste på publikum i salen, plassering av publikum etter retningsliner, vask av armlener og punkt det vert tatt på før, etter og mellom framsyningar og at publikum vaskar hender før dei kjem inn i salen.
 • Det er kun eit tilvist toalett tilgjengeleg, dette vert vaska eter retningsliner av teknisk.
 • Publikum har ikkje høve til å opphalde seg i Fleirbrukshuset, dei må kome til tida, og gå etter framsyning.

Kulturskule - Kulturskulen opnar i veke 21, etter retningsliner utarbeida av Norsk kulturskuleråd.

Det er utarbeida eit lokalt skriv som viser kva for ansvar elev, forelder og lærar har. I grove trekk er det dette:

 • Elev skal kome til time til tida, ikkje før. Elev ventar på utsida til lærar kjem og lukker elev inn.
 • Elev må vaske hender før den går inn i øverom.
 • Elev må ha eige instrument/instrumentkabel/mikrofon med på time. Lærar må i størst mogleg grad ikkje berøre elev sitt instrument
 • Etter time må elev vaske hender og gå rett ut av Fleirbrukshuset.
 • Lærar hentar elev til time, og syt for handvask og opnar alle dører.
 • Lærar reingjer alle flater som har vore i bruk etter kvar elev med såpevatn og klut. Retningsliner frå reinhald.
 • Pianoelevar får eit piano til elevar, og så er det eitt til lærar. Elevpianoet vert reingjort mellom kvar elev.
 • Lærar syt for at det er minst ein meter mellom lærar, elev/elev. For songarar skal det vere 2 meter.
 • Forelder har ansvar for å halde barnet borte frå undervisning om det er sjukt
 • Forelder har ansvar for å syte for at barnet har med instrument/får låne

Dette byggjer på rettleiar, og fleire detaljerte reglar er utarbeida lokalt.

Bibliotek
Vi opnar biblioteket innanfor gjeldande rettleiiar for smittevern og bibliotek.
Biblioteket blir ope for utlån, men det er ikkje høve til å opphalde seg i biblioteket ut over det å låne bøker.

Det kan vere maks 10 personar inne av gongen, og for å kunne besøke biblioteket må du vere heilt frisk og vaske deg på hendene/sprite hendene før du kjem inn.

Om du ikkje ynskjer å besøke biblioteket fysisk, tar vi gjerne i mot bestilling frå deg på tlf eller e-post, så kan vi henge ut ein pose med bøker på døra til avtalt tid.
E-post: biblioteket@nissedal.kommune.no
Tlf: 35 04 84 61

Minner om at du kan laste ned appen Bookbites, og låne E-bøkar og lydbøkar på nettbrettet ditt.
Ta gjerne kontakt med oss, om du treng hjelp, eller ynskjer meir informasjon om dette.

I følge helsedirektoratet kjem alminneleg drift av bibliotek ikkje i kategorien kulturarrangement, og omfattast då ikkje av desse.

Frå rettleiar i korte trekk

 • Kunde bør vaske hender/sprite seg før dei går inn på biblioteket.
 • Kunde kan ikkje vere sjuk eller ha symptom i biblioteket
 • Det kan ikkje vere oppsamling av menneske på biblioteket, kan ikkje vere ein opphaldsstad.
 • Det må ikkje oppstå kø, og det må vere ein meter , helst 2 mellom kvar person.
 • Det bør vere eit maks tal på personar i rommet. Kor mange?
 • Risiko for smitte frå bøker er liten, men ein bør legge til rette for ein stad der det kan leverast inn bøker av lånar sjølv.
 • Det må vere eit godt reinhald av kontaktflater, bøker i karantene er ikkje naudsynt.
 • Det bør vere forsterka reinhald på toalett, dørhandtak og bord der ein et mm
 • For skulebibliotek, bør ein prioritere bokkasser til klasser, evt berre ein kohort av gongen i biblioteket.
 • Ein bør begrense bruk av felles utstyr i biblioteket, som pc/nettbrett. Om det skal brukast må brukar sprite seg før bruk, og flater må reingjerast hyppig.
 • Ein bør halde fram med tilbod til risikogrupper, som å ta i mot og levere bøker til kundar som ikkje kan kome til biblioteket.

Ungdomsklubb:

Frå 22.01.21 opnar ungdomsklubben igjen!

Onsdager frå kl. 14.30 til 18.30 er klubben open  for mellomtrinnet.

Fredag og laurdag er klubben ope for deg som går i ungdomsskulen.

Fredag kl. 17.00-22.00. 
Laurdag kl. 19.00-23.00.


Ungdommane og tilsette må følgje oppsett prosedyre på smittevern.

Anna:

Få oppdatert informasjon i nasjonal rettleiar: Idrett, kultur og frivillighet

Informasjon til born, ungdom og føresette i Nissedal kommune

Våre born og unge har mykje fritid, og nyt tida saman med vener og familie.

Nissedal kommune har i samband med dette ynskje om å kome med nokre råd til born, ungdom og føresette:

 • Frisk luft og fysisk aktivitet er sunt. Send gjerne ungane ut, det er betre å møtas ute enn innandørs, men det er framleis viktig å ta omsyn, vaske hender og halde avstand.
 • Anbefalinga frå Helsedirektoratet er at ein ikkje samlas i større grupper enn 20 personar og at ein held minst 1 meter avstand til andre personar.
 • Born ser ut til å tåle sjukdomen koronaviruset betre enn eldre, men born kan smitte andre. Det er difor viktig å halde seg ein heime om ein er sjuk.
 • Ved innkjøp i butikk oppmodas det til at 1 person frå kvar husstand går inn.
 • Bakgrunnen for desse anbefalingane er at risikoen for smitte aukar med tida ein er saman og jo mindre avstanden mellom personar er.
 • Born og ungdom som er i heimeisolasjon eller karantene skal ikkje omgås born eller ungdom utanfor husstanden.

På  https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide står det mange gode råd til korleis det er med born og korona, korleis snakke med borna og korleis ein bør oppføre seg når ein er ute.

Nissedal kommune har eit godt støtteapparat for born, unge og føresette og vi oppmodar til å ta kontakt med helsesjukepleiar Anita H. Haugsjå mob. 919 19 123, psykiatrikoordinator Elin Fjalestad mob. 478 05 042 eller legekontoret på tlf. 35 04 84 20 om det er behov for bistand eller om dykk har spørsmål.

Heimkøyring av matvarer

Fleire matbutikkar i kommunen tilbyr nå heimkjøring av mat. Om det ikkje er nok kapasitet i butikkane eller du har anna bruk for assistanse/hjelp ber vi deg ta kontakt med kommunen.

Spar Treungen:
Køyrer som vanleg ut varer til dei som måtte ynskje det. Heimkøyring i nærområdet kostar kr 50,-
Me kan også pakke varer klart for deg, og du kan hente varene på utsida av butikken eller inne i butikken.
Me har både Vipps og bærbar bankterminal.
Ring 35 04 80 00 om behovet er der.

Coop Prix – Treungen:
Me kan pakke varer klart for deg, og du kan hente dei i butikken.
Ring 35 04 51 00 eller 913 59 193 for bestilling.
Coop jobbar med ei løysing for heimkøyring og betaling utanfor butikken.

Nissedal Landhandel:
Me er sjølvsagt behjelpelige med å pakke varer klare til dykk, som de kan hente ved kassa.
Og vi køyrer gjerne ut varer til deg om du sit i heimekarantene, eller ikkje ynskjer å oppsøke butikken av andre grunnar.
Heimkøyring av varer gjeld dei som har postnummer 3854.
Bestilling på tlf. 993 89 827 (ring eller sms) eller e-post: narbutikken.nissedal@narbutikken.no

 

Treng du nokon å snakke med?

Kjære barn, unge og familiar i Nissedal kommune!

Her finn du samla informasjon og råd om korleis vi kan møte kvarandre og snakke saman i denne spesielle tida.

Ta vare på kvarandre! 

Helsing frå Guro Anna Wyller Odden, psykolog i kommunen

 

Til innbyggjarane i Nissedal kommune

Det er fleire av oss som  har mange spørsmål desse dagane. Koronaviruset som heile verda er ramma av berører også oss i Nissedal.

Har du behov for å snakke med nokon, ikkje nøl med å ringe ein av oss, så vil vi prøve å hjelpe på best mogleg vis.
 

Namn, mobil:                                                                

Elin Fjalestad, psykisk helse, mobil 478 05 042          

Anita H Haugsjå, helsesjukepleiar, mobil 919 19 123

Eilev Erikstein, prostdiakon, mobil 911 13 580                                         

Knut Bjørn Skyttermyr, prest, mobil 907 99368

Roberto Soest, ungdomsklubbleiar, mobil 414 84 478

Runa Vee Tveit, miljøterapeut, mobil 994 42 639

Halvor Homme, ordførar, mobil 907 77 757

Sverre Sæter, rådmann, mobil 993 40 862