Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status 25.05.20:

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Les meir her

Skogplanting - tilskott

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dette er ei støtteordning til tettare nyplanting og suppleringsplanting etter hogst på eksisterande skogareal. Målet er å auke talet på skogplantar ved forynging av eksisterande skogareal.

  Alle skogeigarar som har meir enn 10 daa produktiv skog, og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstal, kan søkje om tilskott.

  Målgruppe

  Skogeigarar

  Kriterium/vilkår

  Alle skogeigarar som har meir enn 10 daa produktiv skog, og som har oppfylt kravet om minimum utplantingstal, kan søkje om tilskott.

  Pris for tenesta


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå § 4 i forskrift om miljøtiltak i skogbruket og § 5 i forskrift om berekraftig skogbruk

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om berekraftig skogbruk

  Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Søknad om tilskott blir registrert digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeigarar har tilgang til via Landbruksdirektoratet si hjemmeside. Søknad skal du registrere så snart som råd etter at tiltaket er avslutta og faktura er teken imot.

  Som eit alternativ til digital registrering kan du levere søknad om tilskott på papir til skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal du levere kopi av faktura og eit kart som viser kor tiltaket er gjennomført.

  Spørsmål og svar om dette tilskottet https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/sporsmal-og-svar#spoersmaal-og-svar-om-tettere-planting
   

  Vedlegg


  Søknadsfrist

  Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for haustplanting.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Før tilskottet blir innvilga, skal kommunen alltid sjå til at:

  • Nødvendig dokumentasjon er levert med søknaden, dvs. faktura og tilfredsstillande kartfesting.
  • Areal, talet på plantar og bonitet er vist på ein tilfredsstillande måte.

  I tillegg skal kommunen gjennomføre ein risikobasert feltkontroll på minimum 5 prosent av plantefelta.  Sjå meir hos Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#forvaltning-og-kontroll

  Rettleiing: Praktisk bruk av naturmangsfaldlova ved behandling av skogsaker (2015) https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/publikasjoner/_attachment/48814?_ts=1545204c160&download=true
   

  Saksbehandlingstid

  Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan bli avgjort innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til dette. Du skal samstundes få opplyst når ein meiner at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Før opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjort vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

  Merknader


 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
  Telefon:35 06 81 22
  Epost:peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

  Kontaktpersoner

  Navn:John Olav Lia
  Tittel:Skogbrukssjef
  Epost:john.olav.lia@kviteseid.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:12
  Gyldig fra
  2017-06-01
  Gyldig til
  2019-06-30