I Telemark har alle kommunane ei førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode
råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd.

Kommunane har kvar sine lokale leverandørar, og i Vest-Telemark er det Telemark Næringshage AS som har denne tenesta, og dei har drop-inn kontortid i kvart kommunesenter ein dag annakvar veke.

Start Opp Vest-Telemark er på plass i Nissedal på Kommunehuset torsdagar i partalsveker frå kl. 10.00 til 14.00.

Les meir her