Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån bustad

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Har du langvarige finansieringsproblem med bustaden, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg ein nøktern og rimeleg bustad. Startlånet kan bli gjeve som topp- eller fullfinansiering til

 • kjøp av bustad
 • utbetring og tilpassing av bustad
 • toppfinansiering ved bygging av ny bustad
 • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli buande i bustaden

Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån eller tilstrekkeleg lånebeløp i ordinære kredittinstitusjonar. I vurderinga legg kommunen vekt på om du har langvarige problem med å finansiere eigd bustad og har nytta moglegheita til sparing innanfor dei økonomiske rammene du har.

Målgruppe

Dette er meint for økonomisk vanskelegstilte, til dømes

 • unge i etableringsfasen
 • barnefamiliar
 • einslege forsørgjarar
 • funksjonshemma
 • flyktningar og personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag

Kriterium/vilkår

Busituasjonen din er ikkje tilfredsstillande. Du må kunne dokumentere kva husstanden kan betale samla og vere i stand til å betene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midlar igjen til livsopphald.

Pris for tenesta

Startlån frå kommunen skal ta utgangspunkt i rente- og avdragsvilkåra i Husbanken.

Lånet følgjer rentevilkåra i Husbanken, pluss eit påslag på 0,25%.

Samarbeidspartnarar

Tilbodet er utvikla i eit samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

aaa

Skjema

Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

Vedlegg

 • Sjølvmelding for det siste året
 • Lønsslipp/trygdeutbetaling for dei to siste månadene
 • Dokumentasjon på anna inntekt enn løn eller trygd
 • Stadfesting av annan finansiering/eigenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Søknaden sendes til

NAV Nissedal, 3855 Treungen

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Kviteseid - Nisssedal
Telefon:55553333
Epost:nav.nissedal@nav.no
Postadresse:Kviteseidgata 13, 3850 Kviteseid

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-01-09 13:01
Gyldig fra2019-01-08
Gyldig til2019-12-31