Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån bustad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du langvarige finansieringsproblem med bustaden, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg ein nøktern og rimeleg bustad. Startlånet kan bli gjeve som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bustad
  • utbetring og tilpassing av bustad
  • toppfinansiering ved bygging av ny bustad
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli buande i bustaden

  Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån eller tilstrekkeleg lånebeløp i ordinære kredittinstitusjonar. I vurderinga legg kommunen vekt på om du har langvarige problem med å finansiere eigd bustad og har nytta moglegheita til sparing innanfor dei økonomiske rammene du har.

  Målgruppe

  Dette er meint for økonomisk vanskelegstilte, til dømes

  • unge i etableringsfasen
  • barnefamiliar
  • einslege forsørgjarar
  • funksjonshemma
  • flyktningar og personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag

  Kriterium/vilkår

  Busituasjonen din er ikkje tilfredsstillande. Du må kunne dokumentere kva husstanden kan betale samla og vere i stand til å betene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midlar igjen til livsopphald.

  Pris for tenesta

  Startlån frå kommunen skal ta utgangspunkt i rente- og avdragsvilkåra i Husbanken.

  Lånet følgjer rentevilkåra i Husbanken, pluss eit påslag på 0,25%.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Startlån - Husbanken
  Søkje startlån?

  Samarbeidspartnarar

  Tilbodet er utvikla i eit samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må søkje elektronisk. Bruk lenkja nedanfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om startlån.

  Skjema

  Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

  Vedlegg

  • Sjølvmelding for det siste året
  • Lønsslipp/trygdeutbetaling for dei to siste månadene
  • Dokumentasjon på anna inntekt enn løn eller trygd
  • Stadfesting av annan finansiering/eigenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Rådmannsgruppa
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Jarle Bruun Olsen
  Tittel:Kommunalsjef
  Telefon:35048403
  Mobil:90515115
  Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-12-20 11:21
  Gyldig fra
  2019-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31