Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Startlån bustad

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du økonomiske vanskar i samanheng med koronapandemien? Husbanken kan hjelpe deg. Ta kontakt og les meir om det her.

  Har du langvarige finansieringsproblem med bustaden, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg ein nøktern og rimeleg bustad. Startlånet kan bli gjeve som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bustad
  • utbetring og tilpassing av bustad
  • toppfinansiering ved bygging av ny bustad
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli buande i bustaden

  Startlånet er behovsprøvd, og kommunen kan gje startlån til personar som ikkje får lån eller tilstrekkeleg lånebeløp i ordinære kredittinstitusjonar. I vurderinga legg kommunen vekt på om du har langvarige problem med å finansiere eigd bustad og har nytta moglegheita til sparing innanfor dei økonomiske rammene du har.

  Målgruppe

  Dette er meint for økonomisk vanskelegstilte, til dømes

  • unge i etableringsfasen
  • barnefamiliar
  • einslege forsørgjarar
  • funksjonshemma
  • flyktningar og personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag

  Kriterium/vilkår

  Busituasjonen din er ikkje tilfredsstillande. Du må kunne dokumentere kva husstanden kan betale samla og vere i stand til å betene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midlar igjen til livsopphald.

  Pris for tenesta

  Startlån frå kommunen skal ta utgangspunkt i rente- og avdragsvilkåra i Husbanken.

  Lånet følgjer rentevilkåra i Husbanken, pluss eit påslag på 0,25%.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Startlån - Husbanken
  Søkje startlån?

  Samarbeidspartnarar

  Tilbodet er utvikla i eit samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må søkje elektronisk. Bruk lenkja nedanfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om startlån.

  Skjema

  Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk

  Vedlegg

  • Sjølvmelding for det siste året
  • Lønsslipp/trygdeutbetaling for dei to siste månadene
  • Dokumentasjon på anna inntekt enn løn eller trygd
  • Stadfesting av annan finansiering/eigenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Rådmannsgruppa
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Jarle Bruun Olsen
  Tittel:Kommunalsjef
  Telefon:35048403
  Mobil:90515115
  Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2021-06-30 12:13
  Gyldig fra
  2019-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31