• For Nissedal kommune er ungdomsskulen på raudt nivå frå måndag 4.januar

Raudt nivå inneber m.a. oppdeling i mindre kohortar. Kvar klasse er nå ein kohort. Kohortane skal ikkje omgås kvarandre i løpet av dagen, heller ikkje i friminutta. Det er innskjerpa reglar i høve til avstand. Dette gjeld både elevane i mellom og mellom lærar/elev. Det er særs viktig at inndeling i nye kohortar blir teke på alvor.

Det blir faste lærarar på ungdomsskulen, men faglærarar kan undervise i ulike kohortar. Det vil sei at nokre faglærarar vil undervise både på ungdomsskulen og på barnesteget. Dette er i tråd med rettleiar frå Udir. 

Reinhald blir og heva til raudt nivå på ungdomsskulen.

  • All aktivitet i fleirbrukshuset vil bli stengt fram til 18. januar

Dette inneber innandørs idrettsaktivitetar, kino, bading og ungdomsklubb.

Biblioteket vil vere opent, men det blir sett avgrensingar på kor lenge ein kan opphalde seg på biblioteket og kor mange som kan vere inne samstundes.

  • Heimekontor, kurs/møte, tenestereiser:

Det blir mogleg for bruk av heimekontor for tilsette i kommunen som kan ha dette etter avtale med sin næraste leiar.

For å halde reisevirksomheten på eit lågast mogleg nivå skal alle tenestereiser for tilsette ut av kommunen avklarast med rådmannen. (Dette er ei vidareføring frå tidlegare, gjeldane ut januar 21.)

  • Vaksine:

I desse dagar er kommunen i gang med å legge planar og vere førebudd på mottak av utstyr, vaksine og vaksinasjon av innbyggjarane.

I fyrste omgang vil Nissedal få 5 doser, og desse vil bli gitt til bebuarar på Nissedal omsorgssenter.

Fortløpande vil vaksinasjon gå føre seg etter prioriteringsliste og i tråd med reglane og anbefalingane som kjem frå sentralt hald.

Meir informasjon om vaksinasjon vil kome etter kvart, og bli lagt ut på heimesida.

Frå 4. januar har regjeringa kome med desse nasjonale reglane/oppmodingane fram til 18. januar:

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg kommer regjeringen med følgende anbefalinger og frarådinger de neste to ukene:

Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Meir informasjon vil bli lagt ut her på heimesida ved endringar.

Halvor Homme
ordførar