Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Støtte til pårørande

Er du pårørande til ein pasient med psykiske lidingar eller rusmiddelproblem? Er du familie til eit barn med nedsett funksjonsevne? Er du pårørande med omsorgsoppgåver og treng avlasting?

Kommunen har plikt til å tilby tenester spesielt for pårørande.

Tenesteomtale

Helsepersonell har teieplikt, men du har likevel rett til å få informasjon om for eksempel:
 • kontaktinformasjon til helsetenesta
 • rutinar, tilsette og tilbod 
 • moglegheita til å søkje om hjelpemiddel, velferdsteknologi, osb.
 • lovverk, saksbehandling og rettigheiter 
 • tilbod til pårørande, barn og vaksne
 • informasjon om brukar- og pårørandeorganisasjonar
 
Pasientar over 16 år må gje samtykke til at pårørande skal få vite om helsetilstanden til pasienten. Det samme gjeld innsyn i pasientjournalen. Dersom pasienten har gjeve samtykke, kan du som næraste pårørande få vite om pasienten sin helsetilstand, diagnose og behandlingsutsikter.
 
Pasienten kan også bestemme at berre visse opplysningar skal gjevast. I nokre tilfelle kan sjølve situasjonen tilseie at dei pårørande skal ha informasjon sjølv om pasienten på førehand ikkje har gjeve samtykke til det.
 
Ved behandling av pasientar som ikkje sjølv kan ta vare på sine interesser, har dei næraste pårørande rett til å bli informert.
 
Kommunale tenester som t.d. praktisk bistand, og velferdsteknologi som t.d. varsling og lokaliseringsutstyr, kan bli gjeve som avlasting for deg som omsorgsgjevar. 
 
Avlastingstiltak er gratis. Kommunen kan ikkje krevje eigenbetaling for avlasting. Dette gjeld også praktisk bistand, tilbod på dagsenter eller korttidsopphald på institusjon, det vil seie tenester med avlastande effekt som det ellers kan bli kravt eigendel for.
 
Dersom du har krevjande omsorgsarbeid, til dømes for ektefellen din eller barn, kan du søkje om omsorgsstønad frå kommunen.

Lover

Lover

 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, § 3-7a, § 3-8
 • Helsepersonelloven § 10, § 10a og § 10b
 • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, § 2-8, § 3-1, § 3-3, § 3-4, § 7-2
 • Helseforetaksloven § 35
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-6 § 3-10, § 3-2, § 11-2

Forskrifter

 • Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten § 7, § 8
 • Helsestasjons- og skolehelsetjeneste § 2-3

Sjå spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

Spesialisthelsetjenesteloven
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Helsepersonelloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Tenesta oppdatert: 11.05.2020 12:59