I samsvar med pbl § 19-1 og kommunestyrevedtak i sak 058/19, blir søknaden lagt ut på høyring. Søknaden med tilhøyrande vedlegg ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 17.12.21.-20.01.22.

Eventuell uttale sendast til: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no  innan 20.01.22.

Kommunedirektøren

Ny veg Kyrkjebygdheia-Tørdal - Søknad om dispensasjon
Rapport Asplan Viak, tek.del.
Rapport Asplan Viak, lokale v.
Kommunestyresak 058/19
Faun-rapport 023/19
Innmålt vegtrase
Utfylt sjekkliste