Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vidaregåande opplæring for vaksne

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Vaksne som har fullført grunnskulen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande skule, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring frå og med det året dei fyller 25 år. Denne retten kan i særskilte høve også gjelde ungdom som har behov for eit meir tilpassa opplegg enn det dei kan få i vanleg skule.

  Opplæringa skal tilpassast behovet ditt og byggje på den formal- og realkompetanse du har frå før.

  Målgruppe

  Vaksne f.o.m. 25 år. I særlege høve også unge i alderen 16 til 24 år.

  Pris for tenesta

  Opplæringa er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde deg med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova § 4A-3 og § 3-1
  Forskrift til opplæringslova kapittel 5 og 6

  Lover

  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fylkeskommunen

  Her finn du søknadsskjema

   

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen gjer vedtak om opplæringa. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesta eller ikkje. Vedtaket vil også spesifisere kva tenesta omfattar.

  Saksbehandlingstid

  Fylkeskommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket om retten til inntaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til Statsforvaltaren. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Fylkeskommunen vil kunne gje deg rettleiing. Dersom du vil klage på andre forhold ved tenesta, er det klagenemnda i fylkeskommunen som er klageinstans.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for oppvekst og kultur
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Reidun Carol Retterholt
  Tittel:Einingsleiar for oppvekst og kultur
  Telefon:35048482
  Mobil:95921972
  Epost:reidun.retterholt@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-28 16:03
  Gyldig fra
  2016-01-07
  Gyldig til
  2023-01-31