Gebyrregulativ  
1.1 Seksjonering  
Av nybygg 2-4 seksjonar kr 6.200,-
Av eksisterande bygg 2-4 seksjonar kr 8.200,-
Utover 4 seksjonar, pr. seksjon kr 500,-

I tillegg kjem tinglysingsgebyret på kr 525 pr. sak

 
1.2 Reseksjonering  
1-4 seksjoner kr 8.200,-
Utover 4 seksjonar, pr. seksjon kr 500,-
I tillegg kjem tinglysingsgebyret på kr 525 pr. sak.  
1.3 Oppheving (sletting) av seksjonering  
Oppheving (sletting) av seksjonering kr 3.100,-
Det skal ikkje betalast tinglysingsgebyr i desse sakene.  
1.4 Avslag  
Dersom søknad blir avslått, blir det berekna fullt gebyr.  
1.5 Trekt søknad  
Dersom søknad blir trekt før den er behandla eller den av andre grunnar ikkje kan behandlast og blir avvist, blir det berekna halvt gebyr.  
1.6 Regulering av gebyrsatsar  
Gebyrsatsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettvedtaket i kommunen, og skal innordnast målet om full inndekking i sjølvkostrekneskapen for desse tenestene.  
1.7 Tidspunkt for iverksetjing  
Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2020, for søknader som kjem inn etter denne datoen.  

Gebyrregulativet er vedteke av Nissedal kommunestyre (sak 063/19, 12.12.19) og Kviteseid kommunestyre (sak 070/19, 12.12.19).