Vaksenopplæring omfattar å gje gratis undervisning i norsk og samfunnskunnskap til dei som i fylgje introduksjonslova har rett eller plikt til det. 

Undervisninga for flyktningane er lokalisert på Kåsa. 

Elevar som ikkje har rett på gratis norskopplæring, får tilbod om undervisning mot betaling, dersom det er kapasitet. 

Det vert gjeve undervisning til vaksne etter opplæringslova § 4A.2: Rett til spesialundervisning på grunnskolens område. 
Undervisninga foregår på Mila og som heimeundervisning. 

Vaksenopplæringa har plikt til å gi Opplæring til voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) ved behov (opplæringslova § 4A-13)