Gebyr for landbruk Beløp
Konsesjonssøknad for eigedom mindre enn 100 dekar 2 500
Konsesjonssøknad for andre eigedomar  5 000
Søknad om deling som krev dispensasjon  2 800
Søknad om andre delingssaker 1 100