Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn
Arealoverføring
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehage – eit trygt og godt barnehagemiljø
Barnehageplass
Barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne
Barselgrupper
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bibliotek
Bilstønad
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bustønad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skulesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Film og video - konsesjon for framvising
Floghavre, bekjempe
Forliksråd
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frisklivsarbeid
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Følgjekort for funksjonshemma
Førehandskonferanse for byggherre

G
Gjødsling av skog - tilskott
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helse- og omsorgstenestetilbod til flyktningar, asylsøkjarar og familiesameinte
Helsefremjande heimebesøk
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skulen til ikkje-sambuande foreldre
Informasjon og rettleiing til pårørande
Innbyggjarinitiativ
Innhold og kvalitet i barnehagen
Innlandsfiske
Innsynsrett i offentlege dokument
Introductory programme for newly arrived refugees
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jakt på bever, elg og hjort
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Klage på helse- og omsorgstenester
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kristendom, religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kunnskapsprøva - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskule og skuleturar
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Mellombels butilbod
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
Plastinnsamling i landbruket
Pleie i livets sluttfase
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester

Q
Qualification Programme

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Retten til tolk i helsetenesta
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samlivskurs
Samvære med born under offentleg omsorg
Serveringsløyve
Sikring og rehabilitering av bygg
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skulemiljøet - det fysiske arbeidsmiljøet
Skulemiljøet - mobbing
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Støtte til bedrifter
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Søknad om arrangement

T
Tannhelseteneste
Teiknspråkopplæring i barnehagen
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Tilskot til Den norske kyrkje
Tilskot til utgreiing og prosjektering
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Transportordninga for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Val til kommunestyret og fylkestinget
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Vidaregåande opplæring for vaksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp