Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dersom du ønskjer å utvikle eit område eller ein eigedom, og kommunen ikkje allereie har ein plan for det området, har du rett til å fremje ditt eige forslag om regulering. Det blir kalla ei detaljregulering og må vere utarbeidt av fagkyndige. Planen gir grunnlag for å avklare kva byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet. Større byggjetiltak kan i hovudsak ikkje gjennomførast utan reguleringsplan.

  Målgruppe

  Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter.

  Kriterium/vilkår

  Ein privat reguleringsplan må vere utarbeidt av fagkyndige.

  Pris for tenesta

  Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. 

  Gebyr etter matrikkellova for Nissedal og Kviteseid kommune

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Liste over viktige samarbeidspartnarar som bør varslast i planprosessar. (I nokre saker kan enkelte av desse vere uaktuelle, men det må vurderast frå sak til sak.)

  • Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
   Grev Wedels gate 1, 3111 Tønsberg
  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
   Postboks 2844, 3702 Skien
  • Statens vegvesen region sør
   Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
  • NVE region sør
   Postboks 2124,3103 TØNSBERG
  • Mattilsynet
   Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
  • Villreinnemnda for Setesdalområdet
   Suldal kommune v/Jarle Lunde
   Sandvegen 122, 4230 SAND
  • Naturvernforbundet i Telemark
   Vetle Mules veg 16, 3944 PORSGRUNN
  • DNT Telemark v/Jon Ingebretsen
   Kviteseidvegen 1822, 3853 VRÅDAL
  • Havrefjell Turlag v/Ole Jakob Bråten,
   Vestølveien 221, 4980 GJERSTAD
  • VTK
   Høydalsmovegen 815, 3891 HØYDALSMO
  • Agder Energi AS
   Postboks 603 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND
  • IATA IKS
   Langmoen, 3855 TREUNGEN
  • Renovest IKS
   Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
  • Opplysningsvesenets Fond
   Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO
  • Aktuelle nabokommunar
  • Aktuelle næringsorganisasjonar
  • Lokale vellag, frivillige organisasjonar etc.

  Merknader:

  • Villreinnemnda skal ha alle arealsaker innom villreinområdet Våmur-Roan til uttale, elles ikkje.
  • Renovasjonsselskapet Renovest IKS kan vere aktuell høyringspart for planar i Kviteseid, IATA IKS for planar i Nissedal.
  • VTK eig mykje av linenettet i Kviteseid og Nissedal, Agder Energi i den sørlege delen av Nissedal.
  • Telemark Turistforening dekker Kviteseid kommune, Havrefjell Turlag dekker Nissedal kommune.
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt 
   
  plan- og bygningslova §§ 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 12-8, 12-9, 12-10 og 12-11
   
  forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl.

  Lover

  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl

  Forskrift om konsekvensutredninger

  Kart- og planforskriften

  Retningslinjer

  Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

  Lovkommentar til plandelen i plan- og bygningslov

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ein reguleringsplanprosess består av desse hovudtrinna:
  1. Sende planinitiativet til kommunen saman med førespurnad om oppstartsmøte. 
  2. Kunngjere i avis e.l. om at planarbeidet blir starta.
  3. Kommunen held oppstartsmøte.
  4. Periode med eventuelle konsekvensutgreiingar, risikoanalysar og høyringar.
  5. Endeleg planforslag blir sendt til kommunen.
  6. Kommunen behandlar planforslaget og fattar vedtak innan 12 veker frå dei mottok det.
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
   
  Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

  Klagemulighet

  Dersom kommunen stoppar planforslaget i oppstartsfasen, kan du krevje behandling av forslaget i kommunestyret.
  Dersom kommunen avslår det endelege forslaget i vedtak, og du meiner at det er grunnlaust, kan du krevje behandling av forslaget i kommunestyret.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Interkommunalt plankontor
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Sveinung Seljås
  Tittel:Plansjef
  Telefon:35 04 84 30
  Epost:sveinung.seljas@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2021-05-06 08:52
  Gyldig fra
  2012-12-27
  Gyldig til
  2018-12-31