Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplan - rett til å fremje forslag

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Ein reguleringsplan blir utforma anten som områderegulering (som blir utarbeidd av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremje forslag om detaljregulering, men forslaget må vere utarbeidt av fagkunnige. Detaljregulering er eit arealplankart med føresegner om bruk og vern i særskilde område. Planen gjev grunnlag for å avklare kva for byggjetiltak som kan gjennomførast i planområdet.

Målgruppe

Private, tiltakshavarar, organisasjonar og andre styresmakter

Kriterium/vilkår

Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-1 og i kart- og planforskrifta § 9 og § 10.
 
Kommunen har høve til å fastsetje fleire krav.

Pris for tenesta

Kommunen kan krevje gebyr for private planforslag. Men kommunen har ein frist på seg for behandling av forslaget. Fristen er på 12 veker. Kommunen må tilbakebetale delar av gebyret ved lengre saksbehandlingstid enn 12 veker. (Sjå forskrifta § 7 og 8)

Gebyr etter matrikkellova for Nissedal og Kviteseid kommune

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Liste over viktige samarbeidspartnarar som bør varslast i planprosessar. (I nokre saker kan enkelte av desse vere uaktuelle, men det må vurderast frå sak til sak.)

 • Fylkesmannen i Telemark
  Postboks 2603, 3702 SKIEN
 • Telemark fylkeskommune
  Postboks 2844,3702 SKIEN
 • Statens vegvesen region sør
  Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
 • NVE region sør
  Postboks 2124,3103 TØNSBERG
 • Mattilsynet
  Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
 • Villreinnemnda for Setesdalområdet
  Suldal kommune v/Jarle Lunde
  Sandvegen 122, 4230 SAND
 • Naturvernforbundet i Telemark
  Vetle Mules veg 16, 3944 PORSGRUNN
 • DNT Telemark v/Jon Ingebretsen
  Kviteseidvegen 1822, 3853 VRÅDAL
 • Havrefjell Turlag v/Ole Jakob Bråten,
  Vestølveien 221, 4980 GJERSTAD
 • VTK
  Høydalsmovegen 815, 3891 HØYDALSMO
 • Agder Energi AS
  Postboks 603 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND
 • IATA IKS
  Langmoen, 3855 TREUNGEN
 • Renovest IKS
  Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
 • Opplysningsvesenets Fond
  Postboks 535 Sentrum, 0105 OSLO
 • Aktuelle nabokommunar
 • Aktuelle næringsorganisasjonar
 • Lokale vellag, frivillige organisasjonar etc.

Merknader:

 • Villreinnemnda skal ha alle arealsaker innom villreinområdet Våmur-Roan til uttale, elles ikkje.
 • Renovasjonsselskapet Renovest IKS kan vere aktuell høyringspart for planar i Kviteseid, IATA IKS for planar i Nissedal.
 • VTK eig mykje av linenettet i Kviteseid og Nissedal, Agder Energi i den sørlege delen av Nissedal.
 • Telemark Turistforening dekker Kviteseid kommune, Havrefjell Turlag dekker Nissedal kommune.
aaa

Rettleiing - korleis få utført

Ditt forslag til plan blir kalla planinitiativ. Planinitiativet skal innehalde følgjande:
 
 • formålet med planen 
 • planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
 • planlagd busetnad, anlegg og andre tiltak 
 • utbyggingsvolum og byggjehøgder 
 • funksjonell og miljømessig kvalitet 
 • Tiltaket sin verknad på, og tilpassing til, landskap og omgivnader 
 • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og pågåande planarbeid 
 • vesentlege interesser som blir rørte av planinitiativet 
 • korleis samfunnstryggleik skal løysast, blant anna gjennom å førebyggje risiko og sårbarheit 
 • noko som rørte offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
 • prosesser for samarbeid og medverknad frå rørte fagstyresmakter, grunneigarar, festare, naboar og andre rørte 
 • vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne bli varetekne. 
Samtidig skal du sende ein førespurnad om oppstartsmøte. Dette blir sendt til kommunen.
 
Alle tema som er nødvendig for å behandle søknaden skal takast opp i oppstartsmøtet.
 
Kommunen forpliktar seg til å skrive referat av møtet. Det er fleire krav til kva referatet skal innehalde (sjå § 3 i forskrifta).

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle forslaget innan 12 veker. Fristen begynner å springe når kommunen har motteke forslaget. Dersom planen ikkje oppfyller alle krava, og kommunen må etterspørje meir informasjon, vert fristen brote, og fortset igjen når kommunen har fått den etterspurte informasjonen.
 
Behandlingstida blir avslutta når kommunen sender planen vidare til offentleg ettersyn.

Klagemulighet

Skulle det vere usemjer mellom deg som forslagsstillar og kommunen, kan du krevje ei behandling av saka i kommunestyret.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Interkommunalt plankontor
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Sveinung Seljås
Tittel:Plansjef
Telefon:35 04 84 30
Epost:sveinung.seljas@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-01-11 14:29
Gyldig fra2012-12-27
Gyldig til2018-12-31