Han kom frå jobben som sjølvstendig næringsdrivande, og har over 30 års røynsle som journalist, leiar og prosjektarbeidar i aviser, radio og TV – og ytterlegare fleire års arbeid med rådgjeving, kommunikasjon og formidling. 
 
Nissedal kommune er svært nøgd med å ha knytt Styrk til oss.
 
Arbeid med å legge til rette for næringsutvikling er ei sentral oppgåve for Nissedal kommune. Denne rekrutteringa er eit viktig ledd i å bygge eit solid fagmiljø i eit utvida plankontor. Sveinung Seljås, som var plansjef, er nå blitt kommunalsjef for både byggesaker, plan- og oppmålingssaker og næring, turisme, reiseliv  og delar av kultur. Denne satsinga vil merkast ved at der me allereie er offensive vil det breie fagmiljøet skape meirverdiar som set oss i stand til endeleg å kunne dyrka fram våre fortrinn.   
 
Kommunedirektøren