Kommunal fysioterapeut

Fysioterapi kan bli gjeve både for å forebyggje og for å behandle sjukdom eller skade. I den kommunale fysioterapitenesta er fysioterapeuten anten tilsett av kommunen eller har ein driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling aleine eller i gruppe. Tenesta er ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod, og blir òg tilbode i sjukeheim.

Kommunefysioterapeuten dekker m.a. helsestasjon, skulehelseteneste, førebyggjande helsearbeid, heimebesøk og rehabillitering av pasientar ved Nissedal omsorgssenter.

Kommunefysioterapeuten held til på kommunehuset i Treungen, og deler venterom med legekontoret.

Nisser Fysioterapi

I tillegg har Nissedal kommune driftsavtale med Nisser Fysioterapi v/Herdis Gautefald, spesialist i allmennfysioterapi, som tilbyr rettleiing og trening av pasientar. Du treng ikkje tilvising frå lege, men kan ta kontakt direkte på sms eller telefon.

Klinikken tilbyr variera gruppetrening, og artroseskule for hofte og kne etter nasjonalt prosjekt.

Kontaktinformasjon
Herdis Gautefald, mobil 917 80 707 eller e-post herdisga@hotmail.com

Kommunale aktivitetstilbod

Fokus på folkehelse og gevinst av fysisk aktivitet
 
Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffektar fysisk, psykisk og sosialt, og reduserer førekomst av sjukdom og dødelegheit generelt.
Helsedirektoratet anbefaler at vaksne og eldre bør vere fysisk aktive i minst 150 minuttar med moderat intensitet eller 75 min med høy intensitet kvar veke, eller ein kombinasjon av moderat og høy intensitet.
 
Nissedal kommune tar dette på alvor og tilbyr difor ulike aktivitetstilbod kvar veke. Treningane er opne for alle som ynskjer å ta vare på eigen kropp og helse.
 
Frisklivstrim i Fleirbrukshallen 
  • Tysdag 10.30 – 11.30
- Eit tilbod for deg som vil trene på dagtid. Her vil det vere fokus på å auke pulsen, ein vil ha styrkeøvingar med strikk og på matte, og balansetrening.
 
Funksjonell trening i fleirbrukshallen
  • Onsdag 19.00 – 20.15
  • Søndag 19.00 – 20.15
- Ei treningsøkt som alle kan delta på uansett fysisk form og treningserfaring. Økta består av øvingar på eiga matte som utfordrar både kondisjon og styrke.  Det blir lagt vekt på funksjonelle øvingar som aktiverer større delar av kroppen samtidig. 
 
Intervalltrening utandørs m/ Hild
  • Fredag 16.15 – 17.15
- Trening der ein har fokus på å auke pulsen, og varierer mellom høg og låg intensitet. Her vel ein sjølv om ein vil springe, gå, jogge eller gjøre litt av alt. 
 
Garantert treningseffekt og meistringsfølelse!
 
Treningstilboda er gratis og for alle frå 8. klasse og oppover. 
Ynskjer du meir info, meld deg inn i Facebookgruppa «Kommunale treningstilbod».
 
Fysisk aktive personar har halvparten så stor risiko for å døy av hjarte-karsykdom som sine stillesittande jamnaldrande. Fysisk aktivitet reduserer også risikoen for å få høgt blodtrykk, aldersdiabetes og tjukktarmskreft. Livskvaliteten blir dessutan betre av fysisk aktivitet på grunn av auka psykisk velvære og betre fysisk helse. Det er dokumentert at fysisk aktive personar har lågare risiko for å bli ramma av beinskjørhet, beinbrot forårsaka av fall, blodpropp, fedme og psykiske plager.