Tilkopling til kommunalt vatn

For tilkopling til kommunalt vatn, må det søkjast om løyve. Kommunen kan i visse tilfelle krevje tilkopling til kommunal vassledning jf.§ 27-1 i plan- og bygningslova. Kommunen krev tilknytingsavgift ved tilknyting og årleg avgift, jf. lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune.

Vass-og avløpsplan 2017-2027 for Nissedal kommune
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - tekniske bestemmelsar
Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp - adminstrative besemmelsar
VA-norm