Kva er kultur sitt ansvar?

Å delta i kultur og fritidsaktivitetar er vernande faktorar. Vi vil arbeide for at barn og ungdom i Nissedal får delta og utvikle seg innanfor ulike former for kultur og fritidsaktivitetar. Dette er gode arenaer for å bygge vennskap og oppleve meistring. 

Eining for kultur skal delta inn i det førebyggjande arbeidet for barn og unge i kommunen. 

Kva er dei tilsette i kultur sitt ansvar?

 • Alle tilsette skal vere på vakt ovanfor forhald som bør vekke bekymring. Det kan vere bekymring for barn, for foreldre eller samspelet dei i mellom. 
 • Ved bekymringsfulle observasjonar har alle tilsette ansvar for å: 
 1. Konkretisere observasjonane
 2. Drøfte observasjonane med kollega eller leiar
 3. Vurdere om observasjonane gjev grunnlag for bekymring
 • Ved bekymring for eit barn skal det vurderast
 1. Handterer vi dette i eigen eining
 2. Treng vi hjelp til å vurdere?
 3. Skal dette meldast til barnevern/ Politi
 • I møte med barn i utsette familiar skal vi vere tilgjengelege, sjå barnet, prate med barnet, bidra til meistring og sosial utfaldelse. 
 • I møte med foreldre skal vi vere tilgjengelege, ha fokus på barnet og samarbeide med andre instansar der det er føremålsteneleg.
 • Tilsette skal ha kunnskap om samarbeidande instansar. Dei skal be om samtykke og ta kontakt med samarbeidspartar dersom dei meiner at det er hensiktsmessig i forhold til  å vurdere bekymring eller følgje opp nokon i familien. 
 • Alle tilsette har lovfesta plikt til å gi opplysningar til barnevernet når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt. Opplysningsplikta går før lovbestemt teieplikt. Det inneber at teieplikta blir sett til side der vilkåra for opplysningsplikt er oppfylt.