Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om planoppstart

Når kommunen har reguleringsplanar med varsel om planoppstart vil dei bli lagt ut på denne sida.

Detaljreguleringsplan Raudnes - Søknad etter forenkla planprosess

I medhald av plan- og byningslova § 12-18 og § 12-14, varslar Nissedal kommune på vegne av grunneigar Halvor Homme, oppstart av arbeid med endring av reguleringsplanføresegner og plankart for detaljreguleringsplan Raudnes, planid 2021001.

Raudnes

Detaljregulering Sandnes - Forenkla planprosess - Oppstart

I medhald til plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-14, varslar Nissedal kommune på vegne av grunneigar John Nordbø ved Planhuset AS, oppstart av arbeid med endring av reguleringsføresegner og plankart for detaljreguleringsplan for Sandnes, planid 2007005.

Plankart Sandnes

Kommunedelplan Treungen sentrum - Varsel om planoppstart

Formannskapet har i sak 027/22 vedtatt rullering av kommunedelplanen Treungen sentrum. I medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 11-12, blir det varsla oppstart av dette arbeidet.

Tveitsund bru

Vik massetak - Varsel om oppstart av detaljregulering

Med heimel i Plan- og bygningslovens § 12-8, blir det med dette varsla at AT-skog på vegne av forslagsstillar Tom Aslak Aarak, startar arbeid med detaljregulering for massetak på gnr./bnr 32/9 i Nissedal kommune. Planen har fått PLANID 3822-2022002

Vik_massetak_varslingskart

Buvatn hyttefelt - Varsel om oppstart av detaljregulering

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Buvatn i Nissedal kommune. Område høyrer til eigendom 14/30 og 17/1 PLANID: 2022001

Buvatn_bilde_kart